S
teunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

français

Feiten en cijfers

Geraadpleegde bronnen (alfabetisch geordend)

bullet

Administratie planning en statistiek: Cijfers sociale huisvesting

bullet

Administratie planning en statistiek: cijfers welzijn en kansarmoede

bullet

Adriaensens Ghislaine, Passot Liv en Peña-Casas Ramon (2003), De ondervertegenwoordiging van arme mensen in databanken, in: Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, 2e trimester 2003, p. 379-398

bullet

Adriaenssens Claude, Shockaert Chantal (2005), Problématique énergétique en Région de Bruxelles-Capitale : perspectives et propositions de la Coordination Gaz-Electricité-Eau de Bruxelles, in: Vers un droit fondamental à l'énergie ? Studiedag op 15 september 2005, Brussel

bullet

Antwoord van Marino Keulen, Vlaams minister van binnenlands bestuur, stedenbeleid, wonen en inburgering, op schriftelijke vraag nr. 64 van Carl Decaluwe, Vlaams parlement, 20/2/2008

bullet

Armoede.be

bullet

Bardone Laura, Guio Anne-Catherine (2005), In work poverty : New commonly agreed indicators at the EU level, Statistics in focus 5/2005

bullet

Belga (2007), Belg bezit gemiddeld meer dan 150.000 euro, 28/04/2007

bullet

Belga (2006), Patiënten kunnen dokter niet betalen, 29/01/2006

bullet

Belgisch strategisch verslag inzake sociale bescherming en sociale inclusie 2006-2008 + Nationaal Actieplan Sociale Insluiting: Indicatoren

bullet

Belgische Federatie van Voedselbanken, statistieken

bullet

Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (2005), Jaarverslag 2004

bullet

Cantillon B., Marx I., Rottiers S., Van Rie T. (2007), Een vergelijking van België met de Europese kopgroep: Postremus inter pares

bullet

Casman Marie-Thérèse, Nibona Marjorie, Peemans-Poullet Hedwige (2006), Femmes monoparentales en Belgique: conditions d'existence, précarisation, santé. Collection «Pensées féministes»

bullet

Centra voor basiseducatie Vlaanderen en Brussel: cijfers 2002-2003

bullet

Centra voor basiseducatie Vlaanderen en Brussel, Dossier laaggeletterdheid

bullet

Centrale voor kredieten aan particulieren (2007), Statistieken, Nationale Bank van België

bullet

Centrale voor kredieten aan particulieren (2006), Statistieken, Nationale Bank van België

bullet

Centrale voor kredieten aan particulieren (2005), Statistieken, Nationale Bank van België

bullet

Centrale voor kredieten aan particulieren (2004), Statistieken, Nationale Bank van België

bullet

Clymans Mieke, Vanden Eynde Marc (2005), Leve de liberalisering! Gas en elektriciteit vrij te koop. Of toch niet?, in: Vers un droit fondamental à l'énergie ? Studiedag op 15 september 2005, Brussel

bullet

Commission of the European Communities (2005)Joint Report on Social Protection and Social Inclusion: Technical annex

bullet

Commission Wallonne pour l’Energie - CWaPE (2007), Rapport annuel 2006

bullet

Commission Wallonne pour l’Energie - CWaPE (2007), Rapport annuel 2006 sur l'exécution des obligations de service public imposées aux fournisseurs et gestionnaires de réseaux

bullet

Commission Wallonne pour l’Energie - CWaPE (2006), Rapport annuel 2005

bullet

Commission Wallonne pour l’Energie - CWaPE (2006), Rapport annuel 2005 de la CWaPE sur l’exécution des obligations de service public à caractère social imposées aux fournisseurs et gestionnaires de réseaux

bullet

Datamonitor

bullet

de Bleeker Delphine (2005), Gestion du contentieux du gaz et de l'électricité en Région bruxelloise avant la liberation du marché, in: Vers un droit fondamental à l'énergie ? Studiedag op 15 september 2005, Brussel

bullet

De Decker Pascal (2004), Belgium National report 2004 for the European Observatory on Homelessness: statistical update, Feantsa

bullet

Defeyt Philippe (2007), Indice des prix, indexation et pouvoir d'achat des ménages à petits revenus, Institut pour un Dévelopement Durable

bullet

Dehaene Tom (2007), OCMW-CAW enquête december 2006 (ecxel)

bullet

Demande d'explications de Mme Olga Zrihen au ministre de la Fonction publique, de l'Intégration sociale, de la Politique des grandes villes et de l'Égalité des chances sur «la facturation de l'énergie et la lutte contre l'exclusion sociale et la pauvreté» (nº 3-816), Belgische Senaat, 19 mei 2005

bullet

Dennis Ian, Guio Anne-Catherine (2004), Poverty & social exclusion in the EU: Common indicators for social inclusion, Statistics in focus, 16/2004

bullet

DKV Belgium, Roularta (2007), Nationale enquête: gezondheidszorg

bullet

Dumortier Cédric, Meyer Sandrine, Barbara Demeyer en Kris Bacchus (2006), Vergelijkende studie van de sociale energiemaatregelen. Finaal Rapport, CEESE-ULB/HIVA-KUL

bullet

Ecodata

bullet

Edgar Bill, Doherty Joe, Meert Henk (2002), Access to housing : Homelessness and vulnerability in Europe, Bristol : The Policy Press

bullet

Edgar B., Doherty J. (2001), Women and homelessness in Europe, Pathways, services and experiences, The Policy Press, Bristol

bullet

European Commission: Employment, Social Affairs and Equal Opportunities DG (2007), Measurement of Homelessness at European Union Level

bullet

Eurostat

bullet

Eurostat (2004), The production of data on homelessness and housing deprivation in the European Union: survey and proposals, Working papers and studies

bullet

Federcasa - Italian Housing Federation and Ministry of Infrastructure of the Italian Republic (2006), Housing Statistics in the European Union 2005/2006

bullet

FOD Economie – Afdeling Statistiek, EU-SILC

bullet

FOD Economie – Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (2007), Wie is er arm in België?

bullet

FOD Economie – Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (2007), Huishoudbudgetonderzoek 2005

bullet

FOD Economie - Afdeling Statistiek en Economische Informatie (2007), ICT-statistieken bij huishoudens

bullet

FOD Economie - Afdeling Statistiek en Economische Informatie (2007), ICT-statistieken bij individuen

bullet

FOD Economie - Afdeling Statistiek en Economische Informatie (2006), Eerste officiële cijfers over de digitale kloof in België

bullet

FOD Economie - Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (2006), Resulaten van de Enquête naar de arbeidskrachten

bullet

FOD Economie - Algemene Directie Statistiek, Onderwijs, cultuur en vorming

bullet

FOD Economie - Afdeling Statistiek, Algemene socio-economische enquête 2001

bullet

FOD Economie - Afdeling Statistiek, Enquête naar de arbeidskrachten

bullet

FOD Economie, Afdeling Statistiek (2005), Resultaten van de enquête naar inkomens en levensomstandigheden van Belgische huishoudens

bullet

FOD Economie – Afdeling Statistiek (2005), Mannen, vrouwen en Internet, Nieuwsflits n°60, mei 2005

bullet

FOD Economie – Afdeling Statistiek, Geld- en kapitaalmarkt - krediet

bullet

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: Statistieken werkloosheid

bullet

Fonds des Affections Respiratoires (FARES) (2007), Registre belge de la tuberculose 2005

bullet

Fonds des Affections Respiratoires (FARES) (2006), Registre belge de la tuberculose 2004

bullet

Fortis Bank

bullet

GfK Worldwide

bullet

Guio Anne-Catherine (2005), Income poverty and social exclusion in the EU25

bullet

Guio Anne-Catherine (2004), Discussion paper: La pauvreté monétaire en Belgique, en Flandre et en Wallonie

bullet

Hoge Raad voor de Werkgelegenheid (2005), Verslag 2005

bullet

Humblet Perrine, Socio-economic status and health in young children in Belgium: a review, ULB: Ecole de Santé Publique

bullet

InSites

bullet

Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS)

bullet

IWEPS (2007), Rapport sur la cohésion sociale en Région wallonne. Volet statistique

bullet

Jouhette Sylvain, Romans Fabrice (2005), EU Labour Force Survey. Principal results 2004, Statistics in focus, 9/2005

bullet

KBC Asset Management

bullet

Kesteloot Christian, Meys Sarah (2008), Atlas van achtergestelde buurten in Vlaanderen en Brussel

bullet

Kesteloot Christian, Vandenbroecke Heidi, Van der Haegen Herman e.a. (1996), Atlas van achtergestelde buurten in Vlaanderen en Brussel, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

bullet

Lire et Ecrire (2007), Enquête 2006/ 2005-2006 sur l'alphabétisation des adultes en Communauté française de Belgique

bullet

Lire et Ecrire (2006), Questions sur l’alphabétisation. Réponses aux 59 questions les plus fréquentes

bullet

Lire et Ecrire, La Belgique survit, l’analphabétisme aussi !

bullet

Lire et Ecrire (2006), Enquête 2004-05 sur l'alphabétisation des adultes en Communauté française de Belgique. Analyse synthétique des principaux résultats statistiques

bullet

LOCIN, Sociaal-economische en politieke structuur van België

bullet

Masuy-Stroobant Godelieve, Gourbin Catherine, Masuy Bernard (2001), Gezondheid, foetale sterfte en kindersterfte: Evolutie van de risicofactoren op regionaal niveau van 1980 tot 1994, in: Statistische studiën nr. 107.

bullet

Meert Henk, Bourgeois Marie, Vernimmen Tom, Van Huylenbroeck Guido, Van Hecke Etienne (2002), Erop of eronder. Bestaans(on)zekere boeren en hun overlevingsstrategieën, Brussel: Koning Boudewijnstichting

bullet

Merrill Lynch en Capgemini (2007), World Wealth Report

bullet

Merrill Lynch en Capgemini (2006), World Wealth Report

bullet

Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen belast met Interculturaliteit (2006), Algemene beleidsnota. Deel Maatschappelijke Integratie

bullet

Nationaal Actieplan Sociale Insluiting 2003-2005 + Indicatoren

bullet

Nationaal Actieplan Sociale Insluiting 2005-2006: Implementatierapport + Indicatoren

bullet

Nationaal actieplan voor de werkgelegenheid (NAP Werkgelegenheid), 2004

bullet

National Board of Housing, Building and Planning Sweden en Ministry for Regional Development of the Czech Republic (2005), Housing statistics in the European Union 2004

bullet

Observatoire du Crédit et de l'Endettement (2005), Crédit et endettement en quelques chiffres

bullet

Observatoire du Crédit et de l'Endettement (2004), Krediet en schuldenlast van gezinnen. Het Observatoire bestaat 10 jaar

bullet

Observatorium voor gezondheid en welzijn (2007), Welzijnsbarometer 2007

bullet

Observatorium voor gezondheid en welzijn (2006), Welzijnsbarometer 2005

bullet

OIVO & Observatoire du Crédit et de l'Endettement (2006), 1996-2005: 10 jaar koopkracht

bullet

Observatorium voor gezondheid en welzijn (2004), 9de armoederapport Brussels hoofdstedelijk gewest: eerste deel

bullet

Onderzoeksgroep Armoede en sociale uitsluiting (OASeS) (Universiteit Antwerpen): basisgegevens armoede en sociale uitsluiting

bullet

Ottens Morag (2006), Use of the Internet among individuals and enterprises, Statistics in focus, 12/2006

bullet

Philippot P. en Galand B. (2003), Les personnes sans-abri en Belgique. Regards croisés des habitants de la rue, de l' opinion publique et des travailleurs sociaux, Academia Press, Gent

bullet

POD Maatschappelijke Integratie: Aanpassing van de bedragen die tot de federale wetgeving met betrekking tot het maatschappelijk welzijn behoren, op 1 augustus 2005 en Verhoging van de bedragen van het leefloon bedoeld in artikel 14, § 1, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie. Indexaanpassing op 1 oktober 2006 van de bedragen die tot de federale wetgeving met betrekking tot het maatschappelijk welzijn behoren

bullet

Postfonds voor alfabetisering

bullet

Program for International Student Assessment (Pisa)

bullet

Progress in international reading literacy study' (PIRLS) 2006

bullet

Question écrite de Madame Chantal Bertouille à Madame Christiane Vienne, Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances : 'Augmentation des cas de surendettement', 16 juni 2006

bullet

Réa A., Schmitz P., Giannoni D. & Mondelaers N. (2001), De problematiek van de thuislozen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ULB: GERME

bullet

SD Worx (2007), Salarissen stegen met 3,40% in 2006. Topsalarissen stegen het sterkst!, 25/06/2007

bullet

Sibelga (2007), Jaarverslag 2006

bullet

Sibelga (2006), Jaarverslag 2005

bullet

Société wallonne du logement (2008), Rapport d'activités 2007

bullet

Société wallonne du logement (2007), Rapport d'activités 2006

bullet

Société wallonne du logement (2005), Rapport d’activités

bullet

Steunpunt Algemeen Welzijnswerk (2005), Tellus cliëntregistratie 2004

bullet

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting (2007), Stand van zaken van de Belgische wetgeving met betrekking tot de sociale maatregelen op het vlak van energie. Situatie op 1 december 2007, 20 december 2007

bullet

Steunpunt tot bestrijding van armoede (2005), Discussienota: Recht op wonen, 10 jaar na het AVA

bullet

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting (2004), Een andere benadering van armoede-indicatoren: onderzoek-actie-vorming

bullet

Steunpunt WAV, Arbeidsmarktflits, 9 september 2005

bullet

Taalunie (2004), Laaggeletterdheid in de Lage landen

bullet

Test-Aankoop (2007), Prijsstijgingen en koopkracht: sprekende cijfers

bullet

Thuis in de stad

bullet

Thuisloos.be

bullet

Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid

bullet

UNESCO, Education for all week

bullet

UNICEF: Innocenti Research Centre (2005), Child poverty in rich countries, Report Card No. 6

bullet

United Nations Development Program (2007), Human Development Report 2007

bullet

United Nations Development Program (2006), Human Development Report 2006

bullet

United Nations Development Program (2005), Human Development Report 2005

bullet

United Nations Development Program (2005), Human Development Index

bullet

Urban Audit

bullet

Vandenbussche Johan (1998), Sociale uitsluiting in plattelandsgebieden, Brussel: Koning Boudewijnstichting

bullet

Vandermotten Christian, Kesteloot Christian, Ippersiel Bertrand e.a. (2006), Dynamische analyse van de buurten in moeilijkheden in de Belgische stadsgewesten, ULB, KUL, ICEDD

bullet

Van Hecke E. en Marx A. (1999), Boeren in de knel. Armoede in land- en tuinbouw, Brussel: Koning Boudewijnstichting

bullet

Van Hecke E. (2001), Revenus et pauvreté dans l'agriculture wallonne, Fondation Roi Baudouin

bullet

Van Hecke E. (2001), Measuring poverty among farmers in Belgium, in: Belgeo, 1(3), p. 247-263

bullet

Van Menxel e.a. (2003), Verbinding Verbroken, Steunpunt Algemeen Welzijnswerk

bullet

Van Regenmortel Tine, Demeyer Barbara, Vandenbempt Katrien & Van Damme Benediekt (2006), Zonder (t)huis: Sociale biografieën van thuislozen getoetst aan de institutionele en maatschappelijke realiteit, LannooCampus, Leuven

bullet

Van Robaeys Bea, Perrin Nathalie (2007), Armoede bij personen van buitenlandse herkomst. Rapport van een onderzoek over de relatie tussen migratie en armoede, Onderzoeksgroep Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad, Centre d'Etudes de l'Ethnicité et des Migrations

bullet

Van Robaeys Bea, Perrin Nathalie (oktober 2006), Armoede bij personen van vreemde herkomst becijferd. Deelverslag van ‘Armoede bij personen van vreemde herkomst’, Onderzoeksgroep Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad, Centre d'Etudes de l'Ethnicité et des Migrations

bullet

Vlaams Ondersteuningscentrum voor de Basiseducatie (VOCB), Basiseducatie in cijfers

bullet

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (2007), Jaarverslag 2006

bullet

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (2006), Jaarverslag 2005

bullet

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (2006), Statistische inlichtingen kandidaat huurders, editie 2005

bullet

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (2005), Jaarverslag 2004

bullet

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (2004), Statistische bulletin kandidaat huurders, editie 2003

bullet

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Draaiboek lokaal woonbeleid

bullet

Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt - VREG (2007), Statistieken 2006 met betrekking tot huishoudelijke afnemers in het kader van de besluiten op de sociale openbaredienstverplichtingen

bullet

Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt - VREG (2006), Statistieken 2005 met betrekking tot huishoudelijke afnemers in het kader van de besluiten op de sociale openbaredienstverplichtingen

bullet

Vranken Jan, Campaert Geert, De Boyser Katrien & Dierckx Danielle (red.) (2007), Armoede en sociale uitsluiting. Jaarboek 2007, Leuven: Acco

bullet

Vranken Jan, De Boyser Katrien & Dierckx Danielle (red.) (2006), Armoede en sociale uitsluiting. Jaarboek 2006, Leuven: Acco

bullet

Vranken Jan, De Boyser Katrien & Dierckx Danielle (red.) (2005), Armoede en sociale uitsluiting. Jaarboek 2005, Leuven: Acco

bullet

Vranken Jan, De Boyser Katrien, Dierckx Danielle (red.) (2004), Armoede en sociale uitsluiting. Jaarboek 2004, Leuven: Acco

bullet

Vranken Jan, De Boyser Katrien & Dierckx Danielle (red.) (2003), Armoede en sociale uitsluiting. Jaarboek 2003, Leuven: Acco

bullet

Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid, Afdeling Epidemiologie (2006), Gezondheidsenquête door middel van Interview, België, 2004

bullet

Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid, Afdeling Epidemiologie (2002), Gezondheidsenquête door middel van Interview België, 2001

bullet

Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid, Afdeling Epidemiologie (1998), Gezondheidsenquête door middel van Interview België, 1997

bullet

Welzijnszorg (2005), Campagne "huishouden vraagt energie"

bullet

Willems Sara (2005), The socio-economic gradient in health: a never-ending story? A descriptive and explorative study in Belgium, Universiteit Gent: Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg


Laatste aanpassing: 07/01/11