S
teunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

franÁais

Feiten en cijfers

 

Is er werkelijk een digitale kloof?

Laatste aanpassing : 25/07/2016.

Ja. Cijfers bevestigen dat in BelgiŽ nog steeds een digitale kloof bestaat en dat deze een weerspiegeling is van de sociale ongelijkheid. Er is een groot verschil merkbaar in internetgebruik en PC-bezit volgens opleidingsniveau, activiteitsstatus, leeftijd en geslacht. Het is wel positief dat deze kloof kleiner lijkt te worden.

Toelichting:

Volgens de ICT-enquÍte uit 2015, heeft 11 % van de Belgen tussen 16 en 74 jaar nog nooit een computer gebruikt en heeft 13 % nog nooit op het internet gesurft.

Een computer is in 82 % van de Belgische gezinnen (met minstens ťťn persoon tussen 16 en 74 jaar) aanwezig. In 2006 was dit slechts 57 %. Ook bij het gebruik van internet merken we in 2015 een stijging: 82 % van de Belgische huishoudens heeft een internetverbinding. In 2006 bedroeg dit 54 %.

De digitale kloof hangt duidelijk samen met de arbeidssituatie, het opleidingsniveau en de leeftijd.

Zo heeft 16 % van de werklozen nog nooit gesurft (in 2006 41 %), tegenover 4 % van de loontrekkenden (2006: 20 %) en 4 % zelfstandigen (2006: 20 %). Studenten daarentegen zijn bijna allemaal al eens op het internet geweest (99 %). 32 % van diegenen die niet studeren, werken of werkzoekend zijn, is nooit op het internet geweest (2006: 67 %).

Het opleidingsniveau speelt ook een rol: 29 % van de laaggeschoolden heeft nog nooit internet gebruikt tegenover slechts 2 % van de hooggeschoolden.

De digitale kloof neemt ook toe met de leeftijd: 44 % van de bevolking tussen 65 en 74 jaar is nog nooit op het internet geweest, tegenover 1 % van de 16 tot 24-jarigen.

Als we kijken naar het relatief aantal mannen en vrouwen dat nog nooit een computer gebruikt heeft, zien we het verschil tussen beide geslachten toenemen met de leeftijd. 24 % van de mannen tussen de 55 en 74 jaar en 31 % van de vrouwen uit dezelfde leeftijdscategorie gebruikt nooit een computer. Het internet is een nobele onbekende voor 27 % van de mannen en 34 % van de vrouwen tussen de 55 en 74 jaar. Het verschil tussen beide geslachten blijft ook opmerkelijk als we het opleidingsniveau bekijken: ongeacht het opleidingsniveau scoren mannen beter zowel op het vlak van computergebruik als dat van internetgebruik.

Van de 18 % huishoudens die geen internet hebben, vindt bijna de helft dit niet nodig. 11 % vermeldt daarnaast als reden het feit dat ze elders toegang hebben tot het internet. Voor 25 % van die huishoudens zijn de uitrustingskosten te hoog, voor 15 % zijn de verbindingskosten te hoog. 31 % heeft geen toegang omdat de nodige ICT-vaardigheid ontbreekt.

Het percentage van de bevolking dat nog nooit een computer heeft gebruikt, ligt iets hoger in WalloniŽ (12 %) dan in de rest van het land (in Vlaanderen 11 % en in Brussel 10 %).  79 % van de Waalse gezinnen beschikt thuis over een PC. Ook het percentage van de bevolking dat nog nooit op het internet heeft gesurft ligt in WalloniŽ hoger dan in de rest van het land. De Waalse gezinnen zijn ook minder vaak aangesloten op het internet. Sinds de laatste jaren zijn de verschillen tussen de drie gewesten echter aanzienlijk verminderd.

BelgiŽ bevindt zich in 2015 met 82 % in de Europese middenmoot wat betreft beschikbaarheid van een computer. In Frankrijk beschikt 82 % van de huishoudens over een computer.  Duitsland met 91 %, Luxemburg met 95 % en Nederland met 99 % doen het beter.  Nederland is trouwens de beste leerling uit de Europese klas.
Wat betreft internettoegang, zit BelgiŽ met
82 % rond het gemiddelde van de EU-28 (= 83 %).  In Frankrijk ligt het percentage huishoudens met thuis toegang op internet op 83 %, in Duitsland op 90 %, in Nederland op 96 % en Luxemburg als Europese koploper haalt 97 %.

Uit de meest recente cijfers van de EU-SILC enquÍte die het armoederisico becijfert bij de Belgische bevolking blijkt dat in 2015 bijna 3 % van de bevolking over onvoldoende middelen beschikte om een pc aan te schaffen.

Voor een overzicht van de ontwikkeling van de informatiemaatschappij in BelgiŽ, met ook gegevens over de digitale kloof, verwijzen we naar : Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, Barometer van de informatiemaatschappij 2016, 2016.

 

Tabel 12a: Percentage huishoudens (met minstens 1 persoon tussen 16 en 74 jaar) met een PC thuis, volgens gezinssamenstelling en bevolkingsdichtheid, BelgiŽ en gewesten, 2014-2015

  BelgiŽ Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaams Gewest Waals Gewest  
  2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
Alle huishoudens 84 82 83 80 86 84 79 79
                 
Gezinssamenstelling                
ťťn volwassene zonder kinderen 70 65 75 70 73 68 63 58
ťťoudergezin 91 85 - - - - -  
twee volwassenen zonder kinderen 83 82 - - 85 82 77 81
twee volwassenen met kinderen 95 96 - - 98 98 92 95
drie of meer volwassenen zonder kinderen 94 95 - - 96 96 92 94
drie of meer volwassenen met kinderen 96 95 - - 98 95 - -
                 
huishoudens zonder kinderen 79 77 80 77 83 80 74 73
huishoudens met kinderen 95 95 93 90 97 96 92 94
                 
Bevolkingsdichtheid                
in dichtbevolkt gebied 83 82 83 80 86 85 76 77
in middelmatig bevolkt gebied 86 83 - - 87 83 83 82
in dunbevolkt gebied 77 78 - - - - 77 78

bron: FOD Economie - Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, ICT-statistieken bij huishoudens 2015

Tabel 12b: Percentage van de bevolking (tussen 16 en 74 jaar) dat tijdens de laatste drie maanden de computer heeft gebruikt, naar leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en sociale status, BelgiŽ en gewesten, 2014-2015

  BelgiŽ Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaams Gewest Waals Gewest
  2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
Totaal 85 84 84 85 88 85 81 82
Man 86 85 84 83 89 86 82 84
Vrouw 84 84 85 88 87 85 80 81
                 
Leeftijd                
16-24 jaar 97 96 - - 98 96 96 96
25-34 jaar 94 94 91 94 96 95 91 92
35-44 jaar 93 93 - 89 97 94 90 92
45-54 jaar 87 87 - - 91 88 81 87
55-64 jaar 77 75 - - 80 79 72 68
65-74 jaar 55 55 - - 59 56 45 53
                 
Opleidingsniveau                
hoog 97 96 96 95 98 98 95 93
gemiddeld 89 90 86 90 90 91 86 88
laag 69 66 70 69 72 65 62 67
                 
Leeftijd en geslacht                
mannen 16-24 jaar 95 95 - - 97 95 94 96
mannen 25-54 jaar 91 90 85 84 95 91 87 89
mannen 55-74 jaar 72 71 - - 75 73 64 68
vrouwen 16-24 jaar 99 96 - - 100 96 97 96
vrouwen 25-54 jaar 92 93 90 94 95 93 88 91
vrouwen 55-74 jaar 64 63 - - 68 66 58 57
                 
Geslacht en opleiding                
mannen met hogere opleiding 97 97 - - 99 98 96 94
vrouwen met hogere opleiding 97 96 - - 98 98 95 93
mannen met gemiddelde opleiding 89 90 - - 91 90 88 89
vrouwen met gemiddelde opleiding 88 90 - - 89 92 85 87
mannen met lage opleiding 71 69 - - 75 68 65 70
vrouwen met lage opleiding 66 64 - - 70 62 59 63
                 
Sociale status                
student 97 97 - - 100 97 96 98
loontrekkend 93 93 91 91 95 94 90 92
zelfstandig 94 95 - - 95 97 - -
werkloos 83 80 - - - 79 81 80
inactief 65 63 - 71 69 63 59 62

bron: FOD Economie - Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, ICT-statistieken bij individuen 2015

 

Tabel 12c: Percentage van de bevolking (tussen 16 en 74 jaar) dat nog nooit de computer heeft gebruikt, naar leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en sociale status, BelgiŽ en gewesten, 2014-2015

  BelgiŽ Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaams Gewest Waals Gewest
  2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
Totaal 10 11 8 10 9 11 13 12
Man 9 10 6 11 8 10 12 9
Vrouw 11 12 9 8 10 12 14 14
                 
Leeftijd                
16-24 jaar 0 2 - - 1 1 0 2
25-34 jaar 2 2 1 2 2 1 3
35-44 jaar 3 3 - 6 2 3 5 3
45-54 jaar 8 9 - - 5 10 12 7
55-64 jaar 17 19 - - 17 17 20 22
65-74 jaar 40 39 - - 36 39 49 41
                 
Opleidingsniveau                
hoog 1 2 1 2 1 1 2 3
gemiddeld 7 6 5 6 7 6 8 7
laag 24 27 16 22 23 29 27 25
                 
Leeftijd en geslacht                
mannen 16-24 jaar 1 1 - - 1 0 0 2
mannen 25-54 jaar 4 5 4 9 3 5 7 4
mannen 55-74 jaar 24 24 - - 21 24 29 24
vrouwen 16-24 jaar 0 3 - - 0 2 1 2
vrouwen 25-54 jaar 4 4 4 2 3 5 6 4
vrouwen 55-74 jaar 30 31 - - 28 29 34 35
                 
Geslacht en opleiding                
mannen met hogere opleiding 1 1 - - 1 0 2 1
vrouwen met hogere opleiding 1 2 - - 1 1 2 4
mannen met gemiddelde opleiding 6 6 - - 6 6 7 5
vrouwen met gemiddelde opleiding 8 6 - - 7 6 10 8
mannen met lage opleiding 21 24 - - 20 25 25 21
vrouwen met lage opleiding 27 30 - - 26 33 30 29
                 
Sociale status                
student 1 1 - - 0 0 1 1
loontrekkend 4 4 3 5 3 3 5 3
zelfstandig 4 3 - - 3 2 - -
werkloos 8 15 - - - 18 7 12
inactief 28 29 - 21 27 31 31 28

bron: FOD Economie - Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, ICT-statistieken bij individuen 2015

 

Tabel 12d: Percentage huishoudens (met minstens 1 persoon tussen 16 en 74 jaar) dat over een computer beschikt, BelgiŽ, EU-28 en individuele landen, 2010-2015*

  2010 2011 2012 2013 2015
EU-28

74

76

78

80

82

BelgiŽ

77

79

80

82

82

Denemarken

88

90

92

93

92

Duitsland

86

87

87

89

91

Finland

82

85

88

89

89

Frankrijk

76

78

81

82

82

Griekenland

53

57

57

60

69

Ierland

76

81

83

84

84

Italie

65

66

67

71

73

Luxemburg

90

92

92

94

95

Nederland

92

94

95

95

96

Oostenrijk

76

78

81

81

82

Portugal

59

64

66

67

71

Spanje

67

70

73

73

76

Verenigd Koninkrijk

83

85

87

88

90

Zweden

90

92

92

92

88

*gegevens voor 2014 zijn niet beschikbaar
bron: Eurostat, Statistieken over de informatiemaatschappij

 

Tabel 12e: Percentage van de bevolking (tussen 16 en 74 jaar) dat tijdens de laatste 3 maanden internet heeft gebruikt, naar leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en sociale status, BelgiŽ en gewesten, 2014-2015

  BelgiŽ Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaams Gewest Waals Gewest
  2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
Totaal 85 85 82 86 88 86 80 83
Man 86 86 79 84 89 87 81 85
Vrouw 84 84 85 87 87 85 79 82
                 
Leeftijd                
16-24 jaar 97 98 - - 99 99 95 98
25-34 jaar 95 96 89 93 97 98 93 94
35-44 jaar 93 94 - 89 97 95 90 94
45-54 jaar 87 87 - - 91 87 80 87
55-64 jaar 76 75 - - 79 77 70 68
65-74 jaar 54 53 - - 60 55 43 50
                 
Opleidingsniveau                
hoog 97 97 95 95 98 99 96 94
gemiddeld 89 91 85 90 91 92 85 89
laag 68 67 65 70 73 65 62 67
                 
Leeftijd en geslacht                
mannen 16-24 jaar 96 98 - - 98 99 98 97
mannen 25-54 jaar 91 91 81 87 95 92 87 91
mannen 55-74 jaar 71 70 - - 75 71 62 66
vrouwen 16-24 jaar 98 98 - - 100 98 93 98
vrouwen 25-54 jaar 92 93 89 92 95 94 88 92
vrouwen 55-74 jaar 63 62 - - 67 64 56 56
                 
Geslacht en opleiding                
mannen met hogere opleiding 97 97 - - 99 99 96 96
vrouwen met hogere opleiding 97 97 - - 98 98 95 93
mannen met gemiddelde opleiding 89 90 - - 92 91 87 89
vrouwen met gemiddelde opleiding 87 91 - - 89 92 83 89
mannen met lage opleiding 70 70 - - 75 69 65 72
vrouwen met lage opleiding 66 63 - - 70 61 58 63
                 
Sociale status                
student 97 99 - - 100 100 96 99
loontrekkend 93 94 91 91 95 95 90 93
zelfstandig 93 95 - - 95 97 - -
werkloos 82 80 - - - 79 81 82
inactief 64 63 - 72 68 62 58 62

bron: FOD Economie - Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, ICT-statistieken bij individuen 2015

 

Tabel 12f: Percentage van de bevolking (tussen 16 en 74 jaar) dat nog nooit internet heeft gebruikt, naar leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en sociale status, BelgiŽ en gewesten, 2014-2015

  BelgiŽ Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaams Gewest Waals Gewest
  2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
Totaal 13 13 15 12 10 12 17 14
Man 12 12 17 12 9 11 16 12
Vrouw 14 14 12 12 11 13 18 16
                 
Leeftijd                
16-24 jaar 3 1 - - 1 1 4 1
25-34 jaar 4 3 8 6 2 2 5 4
35-44 jaar 5 3 - 7 2 3 8 3
45-54 jaar 10 11 - - 6 11 15 10
55-64 jaar 21 21 - - 19 19 25 27
65-74 jaar 43 44 - - 38 42 55 46
                 
Opleidingsniveau                
hoog 2 2 3 3 1 1 3 4
gemiddeld 10 7 12 8 8 7 13 9
laag 28 29 30 27 25 31 33 28
                 
Leeftijd en geslacht                
mannen 16-24 jaar 3 1 - - 2 1 1 0
mannen 25-54 jaar 7 6 14 9 4 6 10 6
mannen 55-74 jaar 27 27 - - 23 26 35 29
vrouwen 16-24 jaar 2 2 - - 0 2 7 1
vrouwen 25-54 jaar 6 6 8 8 4 5 9 6
vrouwen 55-74 jaar 33 34 - - 30 31 40 40
                 
Geslacht en opleiding                
mannen met hogere opleiding 2 1 - - 1 0 3 2
vrouwen met hogere opleiding 2 3 - - 1 1 3 5
mannen met gemiddelde opleiding 9 8 - - 7 7 11 9
vrouwen met gemiddelde opleiding 10 7 - - 8 7 15 8
mannen met lage opleiding 26 26 - - 22 27 30 23
vrouwen met lage opleiding 31 33 - - 27 35 37 33
                 
Sociale status                
student 2 1 - - 0 0 2 1
loontrekkend 5 4 8 7 4 4 8 5
zelfstandig 6 4 - - 3 3 - -
werkloos 13 16 - - - 18 14 13
inactief 32 32 - 26 29 34 38 32

bron: FOD Economie - Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, ICT-statistieken bij individuen 2015

 

Tabel 12g: Percentage huishoudens (met minstens 1 persoon tussen 16 en 74 jaar) met een internetconnectie thuis, volgens gezinssamenstelling en bevolkingsdichtheid, BelgiŽ en gewesten, 2014-2015

  BelgiŽ Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaams Gewest Waals Gewest
  2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
Alle huishoudens 83 82 80 80 86 84 78 79
                 
Gezinssamenstelling                
ťťn volwassene zonder kinderen 67 65 70 69 71 69 61 57
ťťnoudergezin 89 86 - - - - - -
twee volwassenen zonder kinderen 82 81 - - 85 81 77 79
twee volwassenen met kinderen 95 97 - - 98 98 92 96
drie of meer volwassenen zonder kinderen 95 95 - - 96 95 92 94
drie of meer volwassenen met kinderen 95 96 - - 98 96 - -
                 
huishoudens zonder kinderen 78 77 76 78 82 79 73 72
huishoudens met kinderen 94 95 90 88 97 97 92 94
                 
Bevolkingsdichtheid                
in dichtbevolkt gebied 82 82 80 80 85 85 75 77
in middelmatig bevolkt gebied 85 82 - - 87 83 82 81
in dunbevolkt gebied 77 78 - - - - 77 78

bron: FOD Economie - Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, ICT-statistieken bij huishoudens 2015

 

Tabel 12h: Percentage huishoudens (met minstens 1 persoon tussen 16 en 74 jaar) met een internetconnectie thuis, BelgiŽ, EU-28 en individuele landen, 2010-2015

  2010 2011 2012 2013 2014 2015
EU-28 70 73 76 79 81 83
BelgiŽ 73 77 78 80 83 82
Denemarken 86 90 92 93 93 92
Duitsland 82 83 85 88 89 90
Finland 81 84 87 89 90 90
Frankrijk 74 76 80 82 83 83
Griekenland 46 50 54 56 66 68
Ierland 72 78 81 82 82 85
Italie 59 62 63 69 73 75
Luxemburg 90 91 93 94 96 97
Nederland 91 94 94 95 96 96
Oostenrijk 73 75 79 81 81 82
Portugal 54 58 61 62 65 70
Spanje 58 63 67 70 74 79
Verenigd Koninkrijk 80 83 87 88 90 91
Zweden 88 91 92 93 90 91

bron: Eurostat, Statistieken over de informatiemaatschappij

 

Tabel 12i: Redenen om thuis geen internet te hebben, percentage van de Belgische huishoudens met minstens ťťn persoon tussen 16 en 74 jaar, BelgiŽ, 2015

 

alle gezinnen huishoudens zonder kinderen huishoudens met kinderen
om privacy of veiligheid 8 8 -
vaardigheid ontbreekt 31 32 -
lichamelijke handicap 3 3 -
uitrustingskosten te hoog 25 24 -
verbindingskosten te hoog 19 18 -
internet niet nodig 44 47 -
wil geen internet 6 6 -
elders toegang 11 10 -
geen breedbandinternet in de buurt waar het huishouden woont 1 1 -
om andere redenen 12 12 -

bron: FOD Economie - Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, ICT-statistieken bij huishoudens 2015

 

Tabel 12j: Percentage van de bevolking dat geen middelen heeft om over een pc te beschikken, onder en boven de armoedegrens, BelgiŽ, 2010-2015

  2010 2011 2012 2013 2014 2015
onder de armoedegrens 14,9 12,1 9,0 9,9 8,8 9,9
boven de armoedegrens 2,7 2,2 1,4 1,3 1,1 1,5
totaal 4,5 3,7 2,6 2,6 2,3 2,7

bron: Eurostat, EU-SILC

 

Tabel 12k: Percentage huishoudens dat thuis geen internetconnectie heeft omwille van te hoge verbindingskosten (telefoon, enz.), naar inkomensniveau, BelgiŽ, 2010-2015

  2010 2011 2012 2013 2014 2015
eerste quintiel 13 13 14 11 10 10
tweede quintiel 8 6 6 5 5 3
derde quintiel 4 3 3 2 2 2
vierde quintiel 1 1 1 1 0(n) 0(n)

(n) niet significant
bron:
Eurostat, Statistieken over de informatiemaatschappij

 

Tabel 12l: Percentage huishoudens dat thuis geen internetconnectie heeft omwille van te hoge uitrustingskosten, naar inkomensniveau, BelgiŽ, 2010-2015

  2010 2011 2012 2013 2014 2015
eerste quintiel 20 16 19 16 14 15
tweede quintiel 8 7 7 6 5 5
derde quintiel 3 2 2 2 2 2
vierde quintiel 1 0(n) 1 1 1 0(n)

(n) niet significant
bron:
Eurostat, Statistieken over de informatiemaatschappijLaatste aanpassing: 25/07/2016