S
teunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

français

Feiten en cijfers

 

Definitie ECHP - EU-SILC- mediaan - Equivalent inkomen:

European Community Household Panel (Europees Panel van de Huishoudens) (ECHP):
is een Europese enquête gebaseerd op een geharmoniseerde vragenlijst, die jaarlijks een representatief panel van huishoudens en personen in België ondervraagt. Ze bestrijkt een groot aantal onderwerpen: inkomen (inbegrepen sociale overdrachten), gezondheid, onderwijs, huisvesting, socio-demografische kenmerken waaronder arbeid enz. In België werden de gegevens verzameld door twee universiteiten (de universiteiten van Antwerpen en Luik). Het Panel werd in 2001 stopgezet. (bron: NAPIncl 2005-2006, Indicatoren)
 


EU-SILC ('European Union Statistics on Income and Living Conditions'):
is een nieuwe statistiek naar inkomens en levensomstandigheden, georganiseerd door de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie (Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie) (het vroegere Nationaal Instituut voor de Statistiek). Deze enquête is de referentiebron voor vergelijkende statistiek naar inkomensverdeling en sociale uitsluiting op Europees niveau. De ECHP enquête en de SILC enquête zijn twee enquêtes in hetzelfde onderzoeksdomein, maar hun methodologie, wijze van interviewafname en resultaten zijn niet vergelijkbaar. In 2003 werd in België een eerste transversaal gedeelte georganiseerd (gegevens die betrekking hebben op een bepaald tijdstip of een bepaalde periode). Vanaf 2004 werd er gestart met het longitudinale onderzoek: een aantal huishoudens worden gedurende een aantal jaren ondervraagd, zodat veranderingen in de tijd van een individueel kenmerk kunnen worden gemeten. De enquête van 2004 werd bij ongeveer 5000 private huishoudens (effectieve steekproefomvang) gehouden, zodat de representativiteit van de resultaten op landsniveau verzekerd is. Aan de hand van de antwoorden van de ondervraagde huishoudens werden zowel monetaire als niet-monetaire indicatoren opgesteld. Deze indicatoren geven een beter inzicht in de inkomens en levensomstandigheden van de Belgische bevolking. Zij zijn nuttig bij het uitstippelen van een Europees en Belgisch sociaal beleid (bron: FOD Economie, Afdeling Statistiek (2005), Resultaten van de enquête naar inkomens en levensomstandigheden van Belgische huishoudens en FOD Economie - Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (2006), Persbericht EU-SILC 2004).
 

Mediaan:
Wanneer alle waarnemingen worden gerangschikt van laag naar hoog is de middelste waarde de mediaan. Per definitie zijn 50% van de waarnemingen lager en 50% hoger dan de mediane waarde. Vergeleken met het gemiddeld
e wordt de mediaan veel minder beïnvloed door extremen in de antwoorden (bron: Minerva en Universiteit Twente).


Equivalent inkomen:
wordt gedefinieerd als het totaal beschikbaar inkomen van het huishouden gedeeld door zijn "equivalente omvang" om rekening te houden met de omvang en de samenstelling van het huishouden. Op die manier kan het inkomen van een koppel met twee kinderen vergeleken worden met het inkomen van een alleenstaande (bron: NAPIncl 2005-2006, Indicatoren).


Armoederisico
Men spreekt van 'armoederisico' in plaats van 'armoede' om te wijzen op het conventionele karakter van de gekozen drempel en op het feit dat een inkomen lager dan deze drempel noch een noodzakelijke, noch een voldoende voorwaarde is om in armoede te leven (bron:  Gauthier H.; Guio A.-C. et Jean S., Un regard de part et d'autre de l'Atlantique à l'aide des indicateurs sociale définis au niveau Européen, dans Laffut M. et Roy M.-R., Pauvreté et exclusion sociale. Bruxelles: De Boeck & Larcier, 2007, p. 91).