S
teunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

français

    

Inleiding

Bedelarij

Bescherming van het gezinsleven

Discriminatie

Energie en water

Huisvesting

Pensioen

Schulden

Sociale bijstand en maatschappelijke integratie

Sociaal handvest van de verzekerde

Toegang tot de gezondheidszorg

Toegang tot de rechtbank

Werkloosheid

Rechtspraak 'Grondrechten en armoede'

Het Steunpunt heeft als wettelijke opdracht het evalueren van de effectiviteit van grondrechten van mensen in armoede. Voor hen is de realisatie van vele rechten verre van realiteit. Getuige hiervan de acties van of tegen mensen in armoede bij de hoven en rechtbanken.

Specifiek aan het project van het Steunpunt is dat het rechtspraak verzamelt en gratis publiceert over alle grondrechten: huisvesting, bescherming van gezinsleven, gezondheidszorg, arbeid en sociale bescherming, enz. Dit kan gaan over beslissingen waarin iemand klaagt over het niet-respecteren van zijn/haar rechten en gelijk krijgt van de rechtbank. Het kan ook gaan over beslissingen waarbij de persoon zijn/haar gelijk niet behaalt, maar waarin een interessante argumentatie wordt opgebouwd. Tot slot kunnen ook beslissingen aan bod komen die niet rechtstreeks handelen over armoede, maar die toch nuttig kunnen zijn in het kader van de uitoefening van rechten door mensen in armoede.

Hiermee wil het Steunpunt drie doelstellingen verwezenlijken: het recht bevorderen als middel tegen armoede bij de betrokken personen en relevante organisaties; het bekendmaken aan gerechtelijke actoren van pertinente beslissingen in onderwerpen die voornamelijk mensen in armoede raken; bijdragen aan een evaluatie van de effectiviteit van rechten van mensen in armoede

Andere organisaties publiceren beslissingen pertinent in het licht van het project rechtspraak van het Steunpunt tot bestrijding van armoede.  Ziehier de linken waar u er kennis van kan nemen:
Comité juridique européen d'ATD Quart Monde
Unia - Interfederaal Gelijkekansencentrum (criterium vermogen)
Steunpunt SocialEnergie

Een begeleidingscomité volgt deze werkzaamheden van onderzoek en publicatie van het Steunpunt op. 

Oproep tot het doorsturen van beslissingen
Vele beslissingen worden niet gepubliceerd, wat de toegang tot de materie bemoeilijkt. Bovendien verzamelt geen enkel juridisch tijdschrift systematisch pertinente beslissingen volgens het perspectief van het Steunpunt. Armoede is multidimensionaal en overlapt bijgevolg verschillende domeinen van het recht; het onderwerp is omvangrijk en de juridische bronnen zijn zeer verspreid. Daarom doet het Steunpunt dan ook een oproep aan iedereen die beschikt over relevante juridische beslissingen: magistraten, advocaten, verenigingen, enz.

Samenwerkingsmogelijkheden:
- Beslissingen doorsturen die relevant kunnen zijn in het kader van de doelstellingen van het project.
- Deelnemen aan de bijeenkomsten van het begeleidingscomité, die tweemaal per jaar plaatsvinden.

Contactpersonen:
Michiel.commere@cntr.be (NL) Tel.: 02 212 31 65
Thibault.morel@cntr.be (FR) Tel.: 02 212 31 63