S
teunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

français

copyright Lili Vieira de Carvalho's

 

Lopende projecten 2017


Armoede en burgerschap (Verslag 2016-2017)

Beschrijving
Met het oog op de publicatie van zijn volgend tweejaarlijkse Verslag in december 2017 vervolgt het Steunpunt Armoedebestrijding de dialoog over 'Armoede en burgerschap', opgestart in 2016. In deze dialoog wordt de vraag gesteld hoe mensen in armoede hun rol als burger kunnen uitoefenen, welke voorwaarden hiervoor vervuld moeten zijn. De vragen rond armoede en burgerschap zullen verdiept worden in twee domeinen: gezin en huisvesting. De uit deze dialoog voortvloeiende vaststellingen, analyses en aanbevelingen zullen opgenomen worden in het Verslag 2016-2017.


Memoranda

Beschrijving
In het vooruitzicht van de volgende verkiezingen (2018 en 2019) zal het Steunpunt memoranda schrijven op basis van zijn werkzaamheden van de voorbije jaren. Deze memoranda zullen aan de studiediensten van de politieke partijen worden voorgesteld in functie van de opmaak van hun verkiezingsprogramma's, zowel op gemeentelijk, provinciaal, regionaal en federaal vlak.


Armoedetoets

Beschrijving
Sinds meerdere jaren organiseert het Steunpunt een uitwisseling met actoren die de armoedetoets reeds gebruiken op federaal niveau en binnen de gefedereerde entiteiten, evenals met diegenen die eraan denken een armoedetoets uit te werken. Het Steunpunt zal op basis van dit overleg in de loop van 2017 een nota publiceren met inzichten en aanbevelingen. Vervolgens zal het Steunpunt ook een 'peer review' op Belgisch niveau organiseren om de inzichten uit de nota kenbaar te maken en verdere uitwisseling over dit materiaal te stimuleren. Uitgaande van deze inzichten en van zijn voorbije thematische werkzaamheden werkt het Steunpunt mee aan concrete armoedetoetsen, zoals deze in Vlaanderen rond de kinderbijslag en de digitale energiemeter.


Bijzondere jeugdzorg

Beschrijving
Het Steunpunt zal de groep Agora, die sinds meerdere jaren bijeen komt binnen de Algemene Directie van de Bijzondere Jeugdzorg in de Federatie Wallonië-Brussel verder ondersteunen. In 2017 zal een brochure over de transparantie en de communicatie van documenten en verslagen verspreid worden. Op het einde van het jaar zal een studiedag over deze thematiek georganiseerd worden. 


Non-take-up van rechten

Beschrijving
De voorbije jaren heeft het Steunpunt de aandacht gevestigd op de problematiek van de non-take-up van rechten, met onder meer de organisatie in december 2014 van het colloquium 'Armoede en ineffectiviteit van rechten. Niet-toegang tot en niet-gebruik van rechten'. Het Steunpunt gaat verder aan de slag met de producten van deze werkzaamheden (bijvoorbeeld de video), zal een overzicht bieden van de verschillende initiatieven rond non-take-up en neemt deel aan het begeleidingscomité van het onderzoeksproject TAKE.


Rechtspraak 'Grondrechten en armoede'

Beschrijving
Het Steunpunt verzamelt en publiceert, in samenwerking met talrijke partners, rechterlijke beslissingen met betrekking tot armoede en bestaansonzekerheid of die niet rechtstreeks handelen over deze situaties, maar die toch nuttig kunnen zijn in het kader van de doelstellingen van het Steunpunt. Hiermee wilt het Steunpunt drie objectieven verwezenlijken: het recht bevorderen als middel tegen armoede en bestaansonzekerheid bij de betrokken personen en organisaties, het bekendmaken aan gerechtelijke actoren van pertinente beslissingen in onderwerpen die voornamelijk mensen in armoede raken en bijdragen aan een evaluatie van de effectiviteit van rechten van mensen in armoede. In 2017 wordt dit project vervolgd alsook de samenwerking met het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding met wie een  tweede reflectiedag zal georganiseerd worden. (Verslag van de eerste reflectiedag: De kijk van magistraten op armoede)


Niet-rechterlijke controlemechanismen met betrekking tot de grondrechten

Beschrijving
Internationale teksten gewijd aan de mensenrechten voorzien controlemechanismen die essentieel van niet-rechterlijke aard zijn. Het Steunpunt biedt een overzicht van niet-rechterlijke controlemechanismen. Het zal dit algemeen overzicht verder aanvullen voor zover die een armoededimensie bevatten. Daarnaast volgt het Steunpunt vanuit een armoede optiek ook de rapporten op die door België worden voorgelegd in het kader van zijn internationale engagementen met betrekking tot de grondrechten, alsook de aanbevelingen die door verschillende instanties worden uitgebracht. Ook moet worden vermeld dat het Steunpunt, alleen of met andere organisaties die met een mandaat belast zijn met de eerbiediging van de rechten van de mens, rapporten parallel aan de rapporten van de Staten aanlevert aan de controle-instanties. In 2017 zal het Steunpunt bijdragen aan de parallelle rapporten betreffende het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en het Herzien Europees Sociaal Handvest.


Onderzoek

Beschrijving
Het Steunpunt stimuleert op een actieve manier onderzoek rond armoede en sociale uitsluiting.
Medewerkers nemen deel aan de begeleidingscomités van volgende projecten:
bullet

CAUSINEQ (Sociale ongelijkheid in gezondheid en sterfte in België: meervoudige dimensies, meervoudige oorzaken);

bullet

INCh (Geïntegreerde netwerken in de strijd tegen kinderarmoede: een mixed-methods onderzoek naar netwerk governance en perspectieven van beleidsmakers, sociaal werkers en gezinnen in armoede);

bullet

IPSWICH (Werkende armen en veranderingen in werk, inkomen, en de gezinssamenstelling);

bullet

MEHOBEL (Het monitoren van dakloosheid in België);

bullet

SUSPENS (Verzoening van de ecologische en sociale doelen in de transitie naar een koolstofarme maatschappij);

bullet

TAKE (Armoedebestrijding door het verbeteren van de opname van sociale maatregelen door huishoudens en bedrijven);

bullet

'Pauvreté, précarité et exclusion socio-économique en Wallonie : quels futurs possibles?', een prospectief onderzoek op vraag van het Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS). Het Steunpunt is lid van de kerngroep voor de follow-up.

De onderzoeksgroep IGOA/GIREP wordt terug opgestart. Een eerste bijeenkomst heeft plaats in januari 2017 met betrokkenheid van het Steunpunt.