S
teunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

français

copyright Lili Vieira de Carvalho's

 

Lopende projecten 2016


Burgerschap en mensenrechten (Verslag 2016-2017)

Beschrijving
Met het oog op de publicatie van zijn volgend tweejaarlijkse Verslag in december 2017 organiseert het Steunpunt Armoedebestrijding een dialoog over 'Burgerschap en mensenrechten'. 'Burgerschap' en 'mensenrechten' werden in het Algemeen Verslag over de Armoede geïdentificeerd als twee belangrijke elementen in verschillende levensdomeinen. Verenigingen benadrukken ook regelmatig het verband tussen mensenrechten en burgerschap vanuit de vaststelling dat mensen in armoede zelfs niet erkend worden als burgers, wat toegang tot rechten onmogelijk maakt. Deze twee elementen zullen bestudeerd worden in twee domeinen: gezin en huisvesting. De uit deze dialoog voortvloeiende vaststellingen, analyses en aanbevelingen zullen opgenomen worden in het Verslag 2016-2017.


Armoede en publieke diensten (Verslag 2014-2015)

Beschrijving
In januari 2016 stelde het Steunpunt zijn achtste Verslag voor over de rol van publieke diensten in de bestrijding van armoede met hoofdstukken over justitie, kinderopvang, cultuur, gezondheid, werk, energie en water. Een opvolgingsprocedure van het tweejaarlijkse Verslag is voorzien in het samenwerkingsakkoord betreffende de bestendiging van het armoedebeleid (art.4). Het Steunpunt zal erover waken dat deze opvolgingsprocedure zal worden uitgevoerd en zal actief de mogelijkheden uitzoeken om de vaststellingen, analyses en aanbevelingen uit het Verslag bekend te maken. Een rubriek op de website van het Steunpunt vermeldt de evenementen tijdens dewelke het Steunpunt het Verslag heeft voorgesteld.


Armoedetoets

Beschrijving
Op vraag van  zijn Beheerscomité organiseert het Steunpunt een uitwisseling met actoren die de armoedetoets gebruiken op federaal niveau en binnen de gefedereerde entiteiten, evenals met diegenen die betrokken zijn in de voorbereiding van een armoedetoets. De werkgroep die sinds meer dan een jaar samenkomt, zal de stand van zaken van haar reflecties weergeven in een nota die in de loop van 2016 zal gepubliceerd worden.


Bijzondere jeugdzorg

Beschrijving
Het Steunpunt zal de groep Agora, die sinds meerdere jaren bijeen komt binnen de Algemene Directie van de Bijzondere Jeugdzorg in de Federatie Wallonië-Brussel verder ondersteunen.


Non take-up van rechten

Beschrijving
In de loop van 2016 zal een video gerealiseerd worden ten behoeve van toekomstige sociaal werkers en beroepskrachten in de sociale sector. Deze video is gebaseerd op het colloquium getiteld: 'Armoede en ineffectiviteit van rechten. Niet-toegang tot en niet-gebruik van rechten', dat het Steunpunt organiseerde op 16 december 2014 ter gelegenheid van het 15-jarige bestaan van het samenwerkingsakkoord betreffende de bestendiging van het armoedebeleid.


Rechtspraak 'Grondrechten en armoede'

Beschrijving
Het Steunpunt verzamelt en publiceert, in samenwerking met talrijke partners, rechterlijke beslissingen die betrekking hebben op situaties van armoede en grondrechten: huisvesting, bescherming van gezinsleven, gezondheidszorg, arbeid en sociale bescherming,... Hiermee wilt het Steunpunt twee doelstellingen verwezenlijken: bijdragen aan een evaluatie van de effectiviteit van rechten van mensen in armoede en bijdragen tot een betere toegang tot het gerecht voor mensen in armoede. In 2016 wordt dit project verder gezet. In samenwerking met het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding, wordt op 9 december een  reflectiedag georganiseerd rond de kijk van rechters op armoede.


Niet-rechterlijke controlemechanismen met betrekking tot de grondrechten

Beschrijving
Internationale teksten gewijd aan de mensenrechten voorzien controlemechanismen die essentieel van niet-rechterlijke aard zijn. Het Steunpunt biedt een overzicht van niet-rechterlijke controlemechanismen. Het zal dit algemeen overzicht verder aanvullen voor zover die een armoededimensie bevatten. Daarnaast worden ook de rapporten die door België worden voorgelegd in het kader van zijn internationale engagementen met betrekking tot de grondrechten, opgevolgd.
Daarnaast moet worden vermeld dat het Steunpunt, alleen of met andere organisaties die met een mandaat belast zijn met de eerbiediging van de rechten van de mens, rapporten parallel aan de rapporten van de Staten aanlevert aan de controle-instanties.


Deelname aan onderzoek

Beschrijving
Het Steunpunt stimuleert op een actieve manier onderzoek rond armoede en sociale uitsluiting.
Medewerkers nemen deel aan de begeleidingscomités van volgende projecten:
bullet

CAUSINEQ (Sociale ongelijkheid in gezondheid en sterfte in België: meervoudige dimensies, meervoudige oorzaken);

bullet

INCh (Geïntegreerde netwerken in de strijd tegen kinderarmoede: een mixed-methods onderzoek naar netwerk governance en perspectieven van beleidsmakers, sociaal werkers en gezinnen in armoede);

bullet

IPSWICH (Werkende armen en veranderingen in werk, inkomen, en de gezinssamenstelling);

bullet

MEHOBEL (Het monitoren van dakloosheid in België);

bullet

SUSPENS (Verzoening van de ecologische en sociale doelen in de transitie naar een koolstofarme maatschappij);

bullet

TAKE (Armoedebestrijding door het verbeteren van de opname van sociale maatregelen door huishoudens en bedrijven)

bullet

Specifieke enquête voor kwetsbare groepen in het kader van de werkzaamheden van de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind rond nationale kinderrechtenindicatoren.

Het Steunpunt neemt deel aan de follow-upgroep van:
bullet

'Pauvreté, précarité et exclusion socio-économique en Wallonie : quels futurs possibles?', een prospectief onderzoek in opdracht van het Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS).