S
teunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

français

copyright bitca

Arbeid


Een job betekent vaak een cruciale dam tegen armoede. Maar een job op zich biedt geen waarborg om uit armoede te geraken of te blijven. Er is nood aan kwaliteitsvolle jobs die levensprojecten mogelijk maken. Fundamentele dimensies van dergelijke jobs zijn het loon, de contractduur en de arbeidstijd.
 

Activiteiten van het Steunpunt

Publicaties van het Steunpunt

Feiten en cijfers

Wetgeving


Activiteiten van het Steunpunt

bullet

Het Steunpunt heeft de voorbije jaren heel wat werkzaamheden verricht rond het thema arbeid. Meer weten: klik hier.


Publicaties van het Steunpunt

bullet

Galand Sophie en Termote Henk, De versterkte degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen: impact op armoede. In: Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, 3e trimester 2014, p. 1-39.
 

bullet

Termote Henk, De impact van de werkloosheidshervorming: een opstap naar de arbeidsmarkt of een weg naar sociale onderbescherming?   In: Over.Werk, nr. 3,  2014, p. 110-120.
 

bullet

Nota: De versterkte degessiviteit van de werkloosheidsuitkeringen: impact op armoede, augustus 2014.
 

bullet

Galand Sophie, La dégressivité renforcée des allocations de chômage: quel effet sur la pauvreté?  In: La Revue Nouvelle, nr. 6-7, juni-juli 2014, p. 6-8.
 

bullet

Sociale bescherming voor wie geen werk heeft. In: Sociale bescherming en armoede, december 2013.
 

bullet

Termote H. en Galand S., Deeltijds leren en werken: een opstap naar de arbeidsmarkt voor maatschappelijk kwetsbare jongeren? In: Over.Werk, jaargang 22, nr. 3, juli-september 2012, p. 52-60.
 

bullet

Termote Henk en Galand Sophie, Deeltijds leren en werken. Springplank naar een duurzame job voor jongeren in armoede? In: Welwijs, jaargang 23, nr. 3, september 2012, p. 14-17.
 

bullet

Jongeren in armoede en het deeltijds leren en werken. In : Strijd tegen armoede. Een bijdrage aan politiek debat en politieke actie, december 2011.
 

bullet

Galand S. et Termote H. Les critères d'emploi convenable : une protection contre l'emploi précaire? In: L'Observatoire, nr. 66, 2010, p. 6-10.
 

bullet

Termote H. en Galand, S. De passende dienstbetrekking: een achterhaald concept of meer dan ooit bruikbaar?   In: Over.Werk, nr. 3, 2010, p. 110-115.
 

bullet

De criteria van passende dienstbetrekking: een bescherming tegen precaire arbeid? In: Verslag armoedebestrijding 2008-2009. Deel 1 Een bijdrage aan politiek debat en politieke actie, december 2009.
 

bullet

Verslag van het seminarie "De dienstencheques: springplank of valstrik voor mensen in armoede en bestaansonzekerheid?", 27 mei 2008
 

bullet

Termote Henk en Martin Thierry. De dienstenchequejobs: springplank of valstrik voor mensen in armoede en bestaansonzekerheid?. In: Over.Werk: Tijdschrift van het Steunpunt WSE, Uitgeverij Acco, 2008, nr.1, jaargang 18, p. 90-96.
 

bullet

Martin Thierry et Termote Henk. Les emplois titres-services: marche-pied ou chaussetrappe pour les personnes pauvres ? In: L'Observatoire, nr. 56, 2007-2008, p. 67-70.
 

bullet

Het bevorderen van de kwaliteit van de arbeid en van een sociale economie. In: Strijd tegen armoede: Evoluties en perspectieven. Een bijdrage aan politiek debat en politieke actie, december 2007.
 

bullet

De dienstencheques als wijze van socioprofessionele inschakeling. In: Strijd tegen armoede: Evoluties en perspectieven. Een bijdrage aan politiek debat en politieke actie, december 2007.
 

Voor een volledig overzicht van de publicaties van het Steunpunt over het thema arbeid: klik hier.
 


Feiten en cijfers

bullet

Hoeveel werklozen telt ons land?

bullet

Biedt tewerkstelling voldoende bescherming tegen armoede?

Meer cijfermateriaal kan u vinden via de pagina 'Feiten en cijfers'.


Wetgeving

Arbeid is een fundamenteel recht.  Ziehier de belangrijkste teksten die dat bevestigen. Sommige verwijzingen hebben niet direct betrekking op het thema arbeid, maar kunnen evenwel van belang zijn in een actie rond het recht op arbeid, zoals het artikel 30 van het Europees Sociaal Handvest (herzien) van de Raad van Europa.

bullet

Universele verklaring van de rechten van de mens van de Verenigde Naties (artikelen 23, 24, 25)

bullet

Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten van de Verenigde Naties (artikel 8)

bullet

Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten van de Verenigde Naties (artikelen 6 en 7)

bullet

Conventie nr. 29 betreffende dwangarbeid van de Internationale Arbeidsorganisatie (artikelen 1 en 2)

bullet

Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden van de Raad van Europa (artikel 4)

bullet

Europees Sociaal Handvest van de Raad van Europa (artikelen 1, 2, 4, 9, 10)

bullet

Europees Sociaal Handvest (herzien) van de Raad van Europa (zelfde artikelen als in het Europees Sociaal Handvest en artikel 30)

bullet

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (artikel 31)

bullet

De Belgische Grondwet (artikel 23)

Meer informatie over de arbeids- en werkloosheidsreglementering kan u vinden op respectievelijk de website van de FOD Werkgelegenheid en de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).