Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Mensenrechten en armoede

Overwegende dat bestaansonzekerheid, armoede en sociale, economische en culturele uitsluiting, zelfs voor één enkele persoon, op een ernstige manier afbreuk doen aan de waardigheid en aan de gelijke en onvervreemdbare rechten voor alle personen;
-Preambule van het Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid-

Het   Samenwerkingsakkoord betreffende de bestendiging van het armoedebeleid dat de wettelijke basis vormt voor het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, beschouwt armoede als schending van de grondrechten van degenen die er het slachtoffer van zijn. Armoede bestrijden verloopt dus via het herstel van de uitoefening van de rechten van de mens.

In dit kader biedt het Steunpunt een overzicht van de voornaamste teksten die gewijd zijn aan de mensenrechten, alsook van de –zowel rechterlijke als niet-rechterlijke- controlemechanismen. Binnenkort zal het Steunpunt dit algemeen overzicht aanvullen. De artikels van deze teksten zullen dan vermeld worden, alsook de resultaten van de controles, voor zover die een armoededimensie bevatten.

Het Steunpunt wenst op deze manier de relatie tussen armoede en mensenrechten, die nog vaak onderbelicht blijft, zichtbaar te maken. Het wilt er zo toe bijdragen dat armoede deel gaat uitmaken van de bevoegdheden van het toekomstige Nationaal Instituut voor de Rechten van de Mens.

 

bulletGrondrechten: teksten

bulletControlemechanismen

Rechterlijke

Niet-rechterlijke

bulletPublicaties