Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Inhoud Redactie Publicatie Opvolging

Inhoud (artikel 2 van het samenwerkingsakkoord)

Het verslag behandelt armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting als schending van de grondrechten. Alle voorstellen beogen dezelfde doelstelling: iedereen opnieuw de mogelijkheid bieden om zijn burgerschap uit te oefenen.
Het verslag vermeldt vaststellingen, analyses en voorstellen die voortvloeien uit het overleg dat het Steunpunt tussen de betrokken actoren organiseert: verenigingen waarin de armen zich herkennen, OCMW’s, vakbonden, beroepsmensen uit verschillende sectoren, administraties, … Niet elk tweejaarlijks verslag behandelt dus alle thema’s die met armoedebestrijding te maken hebben, maar enkel de thema’s waarover overleg plaatsvond.

Redactie (artikels 5 §2 en 6 §2 van het samenwerkingsakkoord)

Op basis van de werkzaamheden binnen de overleggroepen die het organiseert, maakt het Steunpunt het verslag op. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de dialoogmethode zoals ze tijdens de uitwerking van het Algemeen Verslag over de Armoede tot stand is gekomen. Een hoofdstuk van het eerste tweejaarlijkse verslag licht deze methode toe.
De ondertekende partijen dragen bij tot het verslag via de inbreng van wetenschappelijke medewerkers die de Gewesten en Gemeenschappen ter beschikking van het Steunpunt stellen.
De leden van de Begeleidingscommissie zijn eveneens bij de uitwerking van het verslag betrokken: de ontwerpteksten worden hen ter bespreking voorgelegd.

Publicatie (artikel 2 van het samenwerkingsakkoord)

Tweejaarlijks ritme: het eerste verslag is in juni 2001 verschenen.
Het volgende is niet in juni uitgegeven, maar in december 2003 om een wisselwerking mogelijk te maken tussen het Nationaal actieplan sociale insluiting (september 2003) en het verslag van het Steunpunt.

Het verslag wordt in de drie landstalen opgemaakt.

Opvolging (artikel 4 van het samenwerkingsakkoord)

Het Verslag wordt aan de Interministeriële Conferentie Sociale Integratie overhandigd. De Regeringen van de Gewesten, Gemeenschappen en de federale Staat zijn verplicht een debat te houden over dit verslag alsook over de adviezen van hun adviesorganen. Het verslag wordt eveneens aan de verschillende Parlementen overgemaakt.
Door deze procedure is het Verslag van het Steunpunt een hulpinstrument bij beleidsbeslissingen.

bulletOpvolging van het eerste tweejaarlijkse Verslag

bulletOpvolging van het tweede tweejaarlijkse Verslag

bulletOpvolging van het derde tweejaarlijkse Verslag

bulletOpvolging van het vierde tweejaarlijkse Verslag

bulletOpvolging van het vijfde tweejaarlijkse Verslag

bulletOpvolging van het zesde tweejaarlijkse Verslag

bulletOpvolging van het zevende tweejaarlijkse Verslag

bulletOpvolging van het achtste tweejaarlijkse Verslag

bulletOpvolging van het negende tweejaarlijkse Verslag

bulletOpvolging van het tiende tweejaarlijkse Verslag

bulletOpvolging van het elfde tweejaarlijkse Verslag

bulletOpvolging van het twaalfde tweejaarlijkse Verslag