Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting


V
eel mensen worden geconfronteerd met problemen in het kunnen beschikken over een gezonde en betaalbare woning. In België is het woonbeleid sterk gericht op eigendomsverwerving, wat echter voor heel wat burgers financieel onhaalbaar is. Zij komen op de huurmarkt terecht waar men geconfronteerd wordt met een tekort aan en lange wachtlijsten voor sociale woningen, en met een gebrek aan betaalbare en gezonde woningen op de privé-markt.

Activiteiten van het Steunpunt

Publicaties van het Steunpunt

Feiten en cijfers

Wetgeving


Activiteiten van het Steunpunt

bulletHuidige activiteiten
In de huidige werkzaamheden van het Steunpunt is er veel aandacht voor het huisvestingsthema.

bulletAlternatieve woonvormen
Tijdens het overleg over dak- en thuisloosheid in 2010 kwam de noodzaak van alternatieve woonvormen (solidaire samenwoonprojecten, permanent wonen op toeristische terreinen, …) nadrukkelijk ter sprake. Het Steunpunt heeft vervolgens een overleg opgestart, om – met het standpunt van personen in armoede als uitgangspunt – dergelijke alternatieve woonvormen te onderzoeken en te omschrijven.

bulletHuurwaarborg

Met betrekking tot de problematiek van het kunnen samenstellen van een huurwaarborg voor mensen met een laag inkomen, heeft het Steunpunt samen met een aantal terreinorganisaties reeds enkele keren aan de alarmbel getrokken. In het Verslag 2008-2009 werden een analyse van de problemen op het terrein gemaakt en voorstellen voor korte en lange termijn geformuleerd. Tijdens een persconferentie op 26 mei 2011 werden de aanhoudende problemen op het terrein terug aangekaart met de bedoeling de politieke actoren rond deze problematiek te sensibiliseren. De werkgroep van terreinorganisaties werkt momenteel, met ondersteuning van het Steunpunt, het voorstel van de oprichting van een centraal huurwaarborgfonds verder uit.

bulletInroepbaar recht op wonen
Elk (rechts)middel dat de situatie wil verbeteren van mensen met een laag inkomen die het nog steeds moeilijk hebben om behoorlijke huisvesting te vinden, verdient onze aandacht. Het inroepbaar recht op wonen dat in enkele Europese landen wordt toegepast, is zo een (rechts)middel. Daarom organiseerde het Steunpunt in 2011 een seminarie waarop de bestaande initiatieven in Frankrijk en Schotland op het vlak van een inroepbaar recht op wonen worden voorgesteld. De Schotse en Franse overheid engageert zich tot een resultaatsverbintenis op het vlak van het recht op wonen. De bedoeling was om na te denken over de gepastheid en de haalbaarheid van een dergelijke maatregel in België. Dit seminarie was opgevat als voorbereiding voor een breder debat over de kwestie. Op 25 januari 2013 organiseerden de Universiteit Antwerpen, de Facultés universitaires Saint-Louis en het Steunpunt tot bestrijding van armoede een studiedag om dieper uit te spitten wat de juridische uitdagingen zijn om ook in België te komen tot een resultaatsverbintenis voor het recht op wonen. De talrijke opkomst op de studiedag toonde aan dat er een draagvlak is voor stappen naar een resultaatsverbintenis voor het recht op wonen, ook in België.
-> Lees het verslag van het seminarie van 18 maart 2011.
-> Het verslag van de studiedag ‘Recht op wonen: naar een resultaatsverbintenis?’ van 25 januari 2013 kan worden besteld bij Die Keure.

bulletVroegere activiteiten
Het Steunpunt heeft de voorbije jaren ook gewerkt rond paritaire bemiddeling in huurconflicten, permanent wonen op campings, gemeentelijke bevoegdheden inzake wonen, huurwaarborg, dak-en thuisloosheid. Meer weten: klik hier.


Publicaties van het Steunpunt


Voor een volledig overzicht van de publicaties van het Steunpunt over het thema Huisvesting: klik hier.


Feiten en cijfers

bulletHoeveel sociale woningen zijn er in België en hoeveel mensen staan op een wachtlijst?

bulletHoeveel procent van de bevolking leeft in een woning van slechte kwaliteit?

bulletHoeveel daklozen zijn er in België?

Meer cijfermateriaal kan u vinden via de pagina ‘Feiten en cijfers‘.


Wetgeving

Hieronder vindt u verwijzingen naar de wetgeving over huisvesting. Sommige verwijzingen hebben niet direct betrekking op het thema huisvesting, maar kunnen evenwel van belang zijn in een actie rond het recht op huisvesting, zoals het artikel 30 van het Europees Sociaal Handvest (herzien) van de Raad van Europa.

Meer juridische en algemene informatie kan u vinden via de portaalsite van de Belgische overheid, rubriek Huisvesting.