Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

België

bullet

Belgische grondwet


Europa

Europese Unie

bullet

Handvest van de grondrechten (18 december 2000)

Raad van Europa

bullet

Europees Sociaal Handvest (18 oktober 1961)

bullet

Herzien Europees Sociaal Handvest (3 mei 1996)

bullet

Aanvullend Protocol bij het Europees Sociaal Handvest betreffende een systeem voor collectieve klachten (9 november 1995)

bullet

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (4 november 1950)


Verenigde Naties

bullet

Universele verklaring van de rechten van de mens (10 december 1948). De verbintenissen worden in twee verdragen gepreciseerd:

bullet

Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (16 december 1966)

bullet

Internationaal verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (16 december 1966)

bullet

Facultatief Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (10 december 2008)

bullet

Verdrag inzake de rechten van het kind (20 november 1989)

bullet

Facultatief protocol bij het Verdrag inzake de Rechten van het Kind inzake een mededelingsprocedure (19 december 2011)