Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Interfederaal  Federaal + Gewesten + Gemeenschappen  Federaal  Vlaanderen  Brussel-Hoofdstad  Wallonië Federatie Wallonië-Brussel Duitstalige Gemeenschap

Verscheidene verslagen over armoede verschijnen regelmatig, op initiatief van de federale Staat, de Gewesten of de Gemeenschappen. Ze dragen allen bij tot de bestrijding van armoede en bestaansonzekerheid omdat ze elkaar aanvullen gelet op hun specifieke eigenschappen: betrokkenheid van deelnemers, methode van uitwerking, (territoriale en materiële) bevoegdhedenpakket, al dan niet wettelijke basis, bijdrage aan politiek debat en politieke actie of engagement van overheidsinstanties,…

De beschrijvingen van de rapporten zijn opgesteld door de vermelde contactpersonen.


Interfederaal, op basis van het samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid van 15 mei 1998.


Federaal + Gewesten + Gemeenschappen

 


Federaal


Vlaanderen


Brussel-Hoofdstad

 

 

 

 

 


Wallonië

 • Plan de lutte contre la pauvreté (PLCP)
  Coördinatie en uitgave: le ‘Plan de lutte contre la pauvreté’ (het Armoedebestrijdingsplan) werd door de Waalse regering aangenomen op 10 september 2015. Het werd opgesteld in partnerschap met actoren uit het verenigingsleven en uit de publieke sector, die betrokken zijn bij de bestrijding van armoede. Het plan wordt gecoördineerd door de minister-president. Op basis van het goedgekeurde plan van 2015, heeft de Waalse regering op 8 maart 2018 een nieuw ‘Plan de lutte contre la pauvreté’ uitgerold.
  Inhoud: Het nieuwe Plan zet in op drie prioriteiten: arbeid, bestrijding van armoede in het dagelijkse leven en versnelde automatisering van rechten. De hele Regering is bij het Plan betrokken en vult de bestaande maatregelen aan. Voor wat de bestrijding van armoede in het dagelijkse leven betreft, baseert het Plan zich op de Europese indicator van ‘materiële deprivatie’ en is opgebouwd rond thematische hoofdlijnen. De weerhouden thema’s zijn: huisvesting, voeding, energie, water, gezondheid, gezinsbeleid, mobiliteit, toerisme, digitaal, toegang tot rechten en het partnerschap. Tenslotte omvat het rapport een krachtlijn over bestuur om tot een betere integratie te komen van de stappen en goede praktijken die bijdragen tot een vermindering van de precarisering.
  Opvolging: het PLCP wordt opgevolgd door de Cellule des stratégies transversales (CST) van het Secretariaat-generaal van de Service Public de Wallonie (SPW). Deze opvolging is halfjaarlijks en een eindverslag werd in 2019 gepubliceerd. Een tweede transversaal Armoedebestrijdingsplan 2020-2024 zal gebaseerd zijn op de evaluatie van het vorige plan.
  Evaluatie: het PLCP wordt onafhankelijk geëvalueerd door het Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS); lees de evaluatierapporten van het Plan de lutte contre la pauvreté (PLCP) op: https://www.iweps.be/publications/?fwp_keywords=PLCP
  Info: http://luttepauvrete.wallonie.be

 

 


Federatie Wallonië-Brussel

 • Plan de lutte contre la pauvreté et pour la réduction des inégalités sociales 2020-2025
  Redactie
  : de opmaak van het ‘Plan de lutte contre la pauvreté et de réduction des inégalités sociales’ (Plan voor de strijd tegen armoede en voor de reductie van sociale ongelijkheden) werd gerealiseerd door de ‘Cellule de réduction des inégalités sociales et de la lutte contre la pauvreté’, in overleg met het geheel van de ‘Administrations générales’ van de Federation Wallonië-Brussel, evenals met sommige ‘Organismes d’Intérêt Public’ (ONE). Het ‘Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté’ (RWLP) en ‘Le Forum-Bruxelles contre les inégalités’ hebben ook op een actieve manier deelgenomen aan de opmaak van dit eerste plan. De verschillende ministeriële kabinetten van de Regering van de Federatie Wallonië-Brussel werden ook betrokken bij de opmaakfase van het plan, evenals sommige onafhankelijke diensten van het ‘Secrétariat général’, bij het vaststellen van maatregelen.Het plan werd opgemaakt rekening houdend met de maatregelen die zijn opgenomen in de ‘Déclaration de Politique Communautaire 2019 – 2024’, maar ook met een geheel van acties en aanbevelingen op basis van de werkzaamheden van instellingen en publieke diensten, waarvan een aantal direct afhangen van de Federatie Wallonië-Brussel, zoals ‘ONE’, ‘OEJAJ’, de ‘Délégué Général aux Droits de l’Enfant’ (DGDE), het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaanonzekerheid en sociale uitsluiting. Daarnaast werd ook rekening gehouden met de adviezen aan de Regering door ‘Conseil de lutte contre la pauvreté et pour la réduction des inégalités sociales’ van de Federatie Wallonië-Bruxelles. Het Steunpunt tot bestrijding van armoede is lid van deze adviesraad sinds augustus 2021.
  Coordinatie : het plan wordt gecoördineerd door de ‘Cellule de lutte contre la pauvreté de la Fédération Wallonie-Bruxelles’, opgericht door het ‘décret relatif à la lutte contre la pauvreté et pour la réduction des inégalités sociales (.pdf)’ dat op 3 mei 2019 werd goedgekeurd. Het decreet heeft als doel om een instrument te voorzien dat de uitvoering, de opvolging, de evaluatie en de promotie van een transversaal beleid van strijd tegen armoede en van reductie van de sociale ongelijkheden mogelijk maakt, voor de bevoegdheden van de Federatie Wallonië-Brussel.
  Inhoud : het plan is gestructureerd volgens 3 strategische assen :

  • As I : Garanderen van de toegankelijkheid van de diensten van de Federatie Wallonië-Brussel en van het aanbod van partnerorganisaties aan mensen in armoedesituaties  –  Finaliteit: strijden tegen non-take-up van diensten en rechten, binnen de bevoegdheden van de Federatie Wallonië-Brussel, in het bijzonder deze waarmee mensen in armoedesituaties mee te maken hebben.
  • As II : Voorkomen van situaties van kwetsbaarheid tijdens het levenstraject van personen,  binnen de bevoegdheden van de Federatie Wallonië-Brussel  –  Finaliteit : verminderen van het armoederisico en de reproductie van sociale ongelijkheden ten aanzien van de meest kwestbare personen, en van de verergering van de levensomstandigheden van mensen in situaties van armoede.
  • As III : Ontwikkelen van de expertise van de Federatie Wallonië-Brussel op het vlak van armoedebestrijding en de reductie van de sociale ongelijkheden – Finaliteit  : ontwikkelen van een aanbod van kwalitatieve diensten die zijn aangepast aan de behoeften van mensen in armoedesituaties en performanter maken van de strategie van armoedebestrijding van de Federatie Wallonië-Brussel.

  Verschijningsritme: vijfjaarlijks plan
  Opvolging : gecoördineerd door de ‘Cellule de réduction des inégalités sociale et de réduction de la pauvreté’. Twee rapporten in functie van de opvolging: 1 tussentijds bij de helft van de legislatuur en 1 zes maanden voor de afloop van het plan.
  Evaluatie : onafhankelijke eindevaluatie, gerealiseerd door externe experten. Mensen in armoedesituaties en hun vertegenwoordigers zullen betrokken worden bij de fasen van opvolging en evaluatie van het plan.
  Info : http://www.federation-wallonie-bruxelles.be/lutte-contre-la-pauvrete/plan/


Duitstalige Gemeenschap

 • Ausgeschlossen?! Kinder- und Jugendarmut in der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens
  Redactie: Rode Kruis België (Duitstalige Gemeenschap) in opdracht van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap.
  Inhoud: Een stand van zaken betreffende armoede en sociale uitsluiting bij kinderen en jongeren in de Duitstalige Gemeenschap: stand van zaken, aanbevelingen.
  Datum van het laatste verslag: 2008
  Aantal verschenen rapporten: 2
  Contactpersoon: Karin Fatzaun, Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap, tel: 087/596 348, [email protected]

 

 • Multiproblemfamilien – Familien mit vielfältiger Problembelastung
  Redactie: Rode Kruis België (Duitstalige Gemeenschap) in opdracht van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
  Inhoud: Situatie in de Duitstalige Gemeenschap gezien vanuit het perspectief van de betrokken personen en de sociale diensten. Actiepistes voor een beter hulpverleningssysteem.
  Datum van het laatste verslag: 2010
  Aantal verschenen verslagen: 3
  Contactpersoon: Karin Fatzaun, Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap, tel: 087/596 348, [email protected]

 

 • Recherche-action en Communauté germanophone. Pauvreté, précarité et vulnérabilité sociale
  Redactie: Centre de Recherche en Inclusion Sociale-CeRIS, Université de Mons
  Inhoud: Sociologische studie van de hulpverleningsrelatie tussen mensen in armoede en de samenleving in de Duitstalige Gemeenschap en statistische weergave van de staat van de armoede in de Duitstalige Gemeenschap.
  Onderzoek-actie in drie fasen: 1) beschrijvende cartografie : staat van de armoede gezien vanuit het oogpunt van de beroepskrachten en de vrijwilligers actief in de begeleiding; 2) kwalitatief onderzoek omtrent de efficiëntie van de hulpverlening en de sociale actie op basis van biografische trajecten, levensverhalen, case studies, enz.; 3) studie van de organisatie van een netwerk tussen sociale actie en de velerlei diensten.
  Datum van het eerste verslag (Fase 1): oktober 2014
  Contactpersoon: Karin Fatzaun, Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap, tel: 087/596 348, [email protected]