Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting


Het recht op bescherming van de gezondheid wordt bekrachtigd door onze Grondwet en door tal van internationale mensenrechtenverdragen. Toch tonen cijfers aan dat mensen met een lagere sociale status (opleidingsniveau, activiteitsstatus, inkomensniveau) vaker in slechtere gezondheid verkeren, een verminderde toegang tot de gezondheidszorg hebben, minder te verwachten gezonde levensjaren tegemoet gaan en vroeger sterven dan mensen met een hogere positie op de sociale ladder. Hun moeilijke leefomstandigheden (huisvesting, werk, onderwijs, woonmilieu,…) vormen een belangrijke verklaring voor hun slechte gezondheidstoestand en voor de toenemende sociale gezondheidsongelijkheden. Sinds het Algemeen Verslag over de Armoede deze thematiek aan de orde heeft gesteld, volgt het Steunpunt dit verder op.

Activiteiten van het Steunpunt

Publicaties van het Steunpunt

Feiten en cijfers

Wetgeving

 Enkele interessante linken

 


Activiteiten van het Steunpunt

 


Publicaties van het Steunpunt

 


Feiten en cijfers

bulletBestaat er een sociale gezondheidskloof?

bulletVerouderen personen die lange tijd in armoede leven sneller?

 

Meer cijfermateriaal kan u vinden via de pagina ‘Feiten en cijfers‘.


Wetgeving

Gezondheid is een fundamenteel recht. Ziehier de belangrijkste teksten die dat bevestigen.

 

Meer informatie over de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen kan u vinden op respectievelijk de website van de FOD Volksgezondheid en het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV).

 


Enkele interessante linken

 

Laatste aanpassing : 13/08/2018