Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Communicatie over de werkzaamheden van de Interministeriële Conferentie ‘Maatschappelijke integratie, Wonen en Grootstedenbeleid’ 

In oktober 2022 werd – na jaren zonder bijeenkomst – de Interministeriële Conferentie ‘Maatschappelijke integratie, Wonen en Grootstedenbeleid (IMC) terug opgestart. Gezien de grote interesse bij de verschillende actoren in de strijd tegen armoede voor deze werkzaamheden, werd in de bijeenkomst van 6 juni 2023 beslist dat het interfederaal Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting – als Secretariaat van de IMC – na elke vergadering een voorstel zal doen aan de leden inzake communicatie van de werkzaamheden. Na goedkeuring publiceert het Steunpunt deze communicatie op zijn website en kunnen de leden deze communicatie verspreiden via de eigen kanalen.

Hieronder is een overzicht van de werkzaamheden van de IMC, per bijeenkomst, in omgekeerde chronologische volgorde.

15 maart 2024 

 • In 2024 zal de IMC voorgezeten worden door federaal minister Karine Lalieux, zoals afgesproken in de eerste bijeenkomst van 2023. De bijeenkomst van 15 maart 2024 verloopt nog onder voorzitterschap van Vlaams minister Benjamin Dalle. Hij vervangt federaal minister Karine Lalieux die in laatste instantie verhinderd is door haar vereiste aanwezigheid op de federale ministerraad. Er zijn dertien ministers aanwezig of vertegenwoordigd.
 • De IMC ontvangt de vijf armoedenetwerken (BAPN, het Réseau wallon de lutte contre la pauvreté, het Netwerk tegen armoede, le Forum en het Brussels Platform Armoede) die een gezamenlijk memorandum presenteren met het oog op de komende verkiezingen. Het gaat over 6 hoofdthema’s: participatie, werk en inkomen, klimaat en energie, mensen zonder wettig verblijf, digitalisering en de Europese Kindergarantie.
 • Overeenkomstig artikel 4 van het Samenwerkingsakkoord tussen de federale staat, de gemeenschappen en de gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid overhandigt Henk Van Hootegem, coördinator van het interfederaal Steunpunt tot bestrijding van armoede, het tweejaarlijks Verslag 2022-2023 ‘De financiële dimensie van armoede’ van het Steunpunt officieel aan de IMC. De federale Regering en de Regeringen van de Gemeenschappen en van de Gewesten, verbinden zich ertoe het aan hun Raden, Parlementen of Vergaderingen te bezorgen, in functie van een debat over de inhoud van het Verslag en van de adviezen, inzonderheid over de aanbevelingen en voorstellen van het verslag.
 • Het hernieuwde Samenwerkingsakkoord inzake dak- en thuisloosheid werd op 20 december 2023 door de IMC gevalideerd. De verschillende regeringen geven een stand van zaken van de goedkeuringsprocedure binnen de verschillende regeringen.
 • Er wordt een stand van zaken gegeven van de werkzaamheden van de drie lopende werkgroepen:
  • Werkgroep ‘Aanpassing van de financiering van het Steunpunt tot bestrijding van armoede’ (voorgezeten door federaal minister Karine Lalieux)
  • Werkgroep ‘Interfederale samenwerking rond nowcasting en forecasting van armoedecijfers in België’ (voorgezeten door Vlaams minister Benjamin Dalle)
  • Werkgroep ‘Bestrijding van agressie ten aanzien van hulpverleners’ (voorgezeten door federaal minister Annelies Verlinden)
 • Verschillende leden geven informatie over de verschillende initiatieven in het kader van het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie.
 • De leden van de Interministeriële Conferentie valideren de kandidatuur van het Waals Gewest voor het Voorzitterschap van de IMC in 2025.
 • De datum voor een volgende bijeenkomst wordt later bepaald. De leden van de IMC wensen Vlaams minister Benjamin Dalle en zijn team te bedanken voor het mogelijk maken van de heropstart van de IMC en van de voorbije werkzaamheden.

27 oktober 2023

 • De bijeenkomst verloopt onder voorzitterschap van Vlaams minister Benjamin Dalle. Er zijn dertien ministers aanwezig of vertegenwoordigd. 
 • Federaal minister Karine Lalieux geeft een stand van zaken van de herziening van het Samenwerkingsakkoord inzake dak- en thuisloosheid. Er wordt aan de werkgroep gevraagd om de laatste discussiepunten te bespreken in functie van de definitieve goedkeuring van de nieuwe tekst van het Samenwerkingsakkoord. 
 • Federaal minister Karine Lalieux geeft een stand van zaken met betrekking tot de aanvraag van het Steunpunt tot bestrijding van armoede tot aanpassing van zijn financiering. Er wordt aan het Steunpunt gevraagd om zijn financiële noden verder te monitoren en projectfinanciering aan te vragen, en aan de werkgroep gevraagd om haar werkzaamheden verder te zetten in functie van aanbevelingen tot herziening van het Samenwerkingsakkoord in de volgende legislatuur. De IMC zal de vraag tot projectfinanciering ondersteunen. 
 • Vlaams minister Benjamin Dalle heeft de leden van de IMC een voorstel gedaan tot interfederale samenwerking rond nowcasting en forecasting van armoedecijfers in België (actuelere indicaties en prognoses op het vlak van armoede). Er wordt een werkgroep opgericht om verder te praten over de cofinanciering van een dergelijk project, binnen het platform van het interfederaal Steunpunt tot bestrijding van armoede. 
 • Het interfederaal Steunpunt tot bestrijding van armoede heeft op de bijeenkomst van de IMC een overzicht gegeven van bevindingen rond non-take-up van rechten en van interessante acties, maatregelen en praktijken in de strijd tegen non-take-up. Dit overzicht kan dienen voor uitwisseling tussen de leden over bestaande en mogelijke toekomstige acties. De leden van de IMC bekijken welke initiatieven zij verder wensen te ontwikkelen in de strijd tegen non-take van rechten, voor hun bevoegdheden, in functie van de effectiviteit van de rechten en van hun beleid. Aan het Steunpunt wordt gevraagd om verdere stappen te nemen in de interfederale uitwisseling. Hierbij wordt tevens bekeken hoe het ‘only once principe’ verankerd kan worden tussen de verschillende overheidsniveaus. 
 • Op vraag van federaal minister Verlinden, en in het kader van grootstedenbeleid, is een agendapunt behandeld met betrekking tot de problemen van agressie ten aanzien van hulpverleners. Het gaat hier zowel om het preventieve aspect als elementen van bijstand aan de betrokken hulpverleners (rechtsbijstand, indienen van klachten, …). Er wordt een specifieke werkgroep samengebracht, onder voorzitterschap van minister Verlinden, voor uitwisseling en samenwerking tussen de verschillende betrokken overheden. 
 • Federaal minister Karine Lalieux informeert de leden met een actuele stand van zaken rond het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie, met betrekking tot de conferenties georganiseerd rond de thema’s van de Europese Kindgarantie, dak- en thuisloosheid, en de digitale kloof. 
 • Minister Lalieux informeert de leden dat het federale Parlement onlangs een wetsvoorstel heeft goedgekeurd dat bepaalt dat elke federale regering binnen een bepaalde termijn na haar installatie een armoedebestrijdingsbeleid moet uitwerken in overleg met de actoren op het terrein, volgens een precieze methodologie en met voldoende aandacht voor de thema’s met betrekking tot gender en handicap. 
 • De volgende bijeenkomst wordt voorzien op 2 februari 2024. Federaal minister Lalieux zal dan het voorzitterschap van de IMC overnemen van Vlaams minister Dalle. 

6 juni 2023

 • De bijeenkomst verloopt onder voorzitterschap van Vlaams minister Benjamin Dalle. Er zijn dertien ministers aanwezig of vertegenwoordigd.
 • De leden keuren een procedure goed waarbij het interfederaal Steunpunt tot bestrijding van armoede na elke bijeenkomst een communicatie betreffende de werkzaamheden van de IMC zal publiceren.
 • Federaal minister Karine Lalieux doet verslag van de werkzaamheden van de werkgroep die werkt aan een herziening van het Samenwerkingsakkoord dak- en thuisloosheid, op basis van een tekstvoorstel dat is opgemaakt door de POD Maatschappelijke integratie. Er wordt aan de werkgroep gevraagd om op de volgende bijeenkomst van de IMC een nieuwe tekst van Samenwerkingsakkoord voor te leggen ter goedkeuring.
 • Federaal minister Karine Lalieux doet verslag van de werkzaamheden van de werkgroep die de aanvraag van het Steunpunt tot bestrijding van armoede tot aanpassing van zijn financiering analyseert. Er wordt aan de werkgroep gevraagd om een voorstel van beslissing op te maken voor de volgende bijeenkomst van de IMC.
 • Vlaams minister Benjamin Dalle informeert de leden over zijn initiatief om experten in de academische wereld te mobiliseren om de mogelijkheden om de armoede-indicatoren te verbeteren, te onderzoeken, met name in functie van de ontwikkeling van de nodige infrastructuur voor de uitwerking van meer actuele gegevens en van prognoses. De leden van de IMC gaan akkoord om de piste van nowcasting (actuelere indicaties en prognoses op het vlak van armoede) verder uit te werken, rekening houdend met bestaand onderzoek en expertise, huidige evoluties in België en Europa, en in een sterke interfederale samenwerking bij de verdere uitwerking. Op de volgende bijeenkomst van de IMC zal een voorstel gepresenteerd worden met het oog op een gezamenlijke actie door de verschillende overheden.
 • De IMC wenst te bekijken op welke manier er kan uitgewisseld worden rond de problematiek van non-take-up van rechten en de pistes in de strijd tegen non-take-up (met onder meer automatische rechtentoekenning). Er wordt aan het interfederaal Steunpunt tot bestrijding van armoede gevraagd om op de volgende bijeenkomst een overzicht te geven van bevindingen rond non-take-up van rechten en van interessante acties, maatregelen en praktijken in de strijd tegen non-take-up. Dit overzicht kan dienen voor uitwisseling tussen de leden over bestaande en mogelijke toekomstige acties.
 • Federaal minister Karine Lalieux informeert de leden met een stand van zaken rond het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie, met betrekking tot de initiatieven op het vlak van armoedebeleid. Er zullen onder meer conferenties georganiseerd worden rond de thema’s van de Europese Kindgarantie, dak- en thuisloosheid, en de digitale kloof.
 • De volgende bijeenkomst wordt voorzien op 16 oktober 2023, aan de vooravond van 17 oktober, International Day for the Eradication of Poverty.

24 januari 2023

 • De bijeenkomst wordt ingeleid door Vlaams minister Benjamin Dalle. Er zijn zestien ministers aanwezig of vertegenwoordigd.
 • Het interfederaal Steunpunt tot bestrijding van armoede wordt aangeduid als Secretariaat van de IMC.
 • De leden van de IMC keuren het ontwerp van huishoudelijk reglement goed. Hierin is een roterend voorzitterschap afgesproken. Bij het begin van een jaar wordt afgesproken wie het jaar erna het voorzitterschap zal opnemen.
 • Vlaams minister Benjamin Dalle wordt gekozen als voorzitter van de IMC in 2023. Federaal minister Karine Lalieux zal het voorzitterschap in 2024 opnemen.
 • De leden beslissen om een werkgroep op te richten, onder voorzitterschap van minister Karine Lalieux, om tegen de volgende bijeenkomst een voorstel van herziening van Samenwerkingsakkoord inzake dak- en thuisloosheid voor te leggen. Bedoeling is om begin 2024 een hernieuwd Samenwerkingsakkoord te hebben.
 • Een tweede werkgroep wordt geïnstalleerd, eveneens onder voorzitterschap van minister Karine Lalieux, met betrekking tot de analyse van de financiering van het Steunpunt tot bestrijding van armoede (zowel korte termijn als structureel). Er wordt aan deze werkgroep gevraagd om een voorstel op te maken voor de volgende bijeenkomst.
 • De IMC neemt het tweejaarlijkse Verslag 2020-2021 ‘Solidariteit en armoede’ in ontvangst, zoals voorzien in het Samenwerkingsakkoord ter bestendiging van het armoedebeleid.
 • Een volgende bijeenkomst van de IMC is voorzien op 6 juni 2023.

25 oktober 2022

 • Op uitnodiging van Vlaams minister Benjamin Dalle komen ministers van de verschillende overheden samen om de IMC ‘Maatschappelijke integratie, Wonen en Grootstedenbeleid’ terug op te starten, in functie van een versterking van de interfederale samenwerking inzake armoedebestrijding.
 • Er worden een aantal afspraken gemaakt om de goede werking van de IMC te verzekeren. Zo wordt er beslist om aan het interfederaal Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting te vragen om het Secretariaat van de IMC op te nemen en een geactualiseerde versie van huishoudelijk reglement op de volgende bijeenkomst voor te stellen.
 • Er wordt afgesproken om te voorzien in een beurtrol voor het voorzitterschap, en er wordt gevraagd naar kandidaten voor dit voorzitterschap.
 • Een eerste formele bijeenkomst van de heropgestarte IMC wordt voorzien op 24 januari 2023.