Communicatie over de werkzaamheden van de Interministeriële Conferentie ‘Maatschappelijke integratie, Wonen en Grootstedenbeleid’ 

In oktober 2022 werd – na jaren zonder bijeenkomst – de Interministeriële Conferentie ‘Maatschappelijke integratie, Wonen en Grootstedenbeleid (IMC) terug opgestart. Gezien de grote interesse bij de verschillende actoren in de strijd tegen armoede voor deze werkzaamheden, werd in de bijeenkomst van 6 juni 2023 beslist dat het interfederaal Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting – als Secretariaat van de IMC – na elke vergadering een voorstel zal doen aan de leden inzake communicatie van de werkzaamheden. Na goedkeuring publiceert het Steunpunt deze communicatie op zijn website en kunnen de leden deze communicatie verspreiden via de eigen kanalen.

Hieronder is een overzicht van de werkzaamheden van de IMC, per bijeenkomst, in omgekeerde chronologische volgorde.

 

6 juni 2023

 • De bijeenkomst verloopt onder voorzitterschap van Vlaams minister Benjamin Dalle. Er zijn dertien ministers aanwezig of vertegenwoordigd.
 • De leden keuren een procedure goed waarbij het interfederaal Steunpunt tot bestrijding van armoede na elke bijeenkomst een communicatie betreffende de werkzaamheden van de IMC zal publiceren.
 • Federaal minister Karine Lalieux doet verslag van de werkzaamheden van de werkgroep die werkt aan een herziening van het Samenwerkingsakkoord dak- en thuisloosheid, op basis van een tekstvoorstel dat is opgemaakt door de POD Maatschappelijke integratie. Er wordt aan de werkgroep gevraagd om op de volgende bijeenkomst van de IMC een nieuwe tekst van Samenwerkingsakkoord voor te leggen ter goedkeuring.
 • Federaal minister Karine Lalieux doet verslag van de werkzaamheden van de werkgroep die de aanvraag van het Steunpunt tot bestrijding van armoede tot aanpassing van zijn financiering analyseert. Er wordt aan de werkgroep gevraagd om een voorstel van beslissing op te maken voor de volgende bijeenkomst van de IMC.
 • Vlaams minister Benjamin Dalle informeert de leden over zijn initiatief om experten in de academische wereld te mobiliseren om de mogelijkheden om de armoede-indicatoren te verbeteren, te onderzoeken, met name in functie van de ontwikkeling van de nodige infrastructuur voor de uitwerking van meer actuele gegevens en van prognoses. De leden van de IMC gaan akkoord om de piste van nowcasting (actuelere indicaties en prognoses op het vlak van armoede) verder uit te werken, rekening houdend met bestaand onderzoek en expertise, huidige evoluties in België en Europa, en in een sterke interfederale samenwerking bij de verdere uitwerking. Op de volgende bijeenkomst van de IMC zal een voorstel gepresenteerd worden met het oog op een gezamenlijke actie door de verschillende overheden.
 • De IMC wenst te bekijken op welke manier er kan uitgewisseld worden rond de problematiek van non-take-up van rechten en de pistes in de strijd tegen non-take-up (met onder meer automatische rechtentoekenning). Er wordt aan het interfederaal Steunpunt tot bestrijding van armoede gevraagd om op de volgende bijeenkomst een overzicht te geven van bevindingen rond non-take-up van rechten en van interessante acties, maatregelen en praktijken in de strijd tegen non-take-up. Dit overzicht kan dienen voor uitwisseling tussen de leden over bestaande en mogelijke toekomstige acties.
 • Federaal minister Karine Lalieux informeert de leden met een stand van zaken rond het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie, met betrekking tot de initiatieven op het vlak van armoedebeleid. Er zullen onder meer conferenties georganiseerd worden rond de thema’s van de Europese Kindgarantie, dak- en thuisloosheid, en de digitale kloof.
 • De volgende bijeenkomst wordt voorzien op 16 oktober 2023, aan de vooravond van 17 oktober, International Day for the Eradication of Poverty.

 

24 januari 2023

 • De bijeenkomst wordt ingeleid door Vlaams minister Benjamin Dalle. Er zijn zestien ministers aanwezig of vertegenwoordigd.
 • Het interfederaal Steunpunt tot bestrijding van armoede wordt aangeduid als Secretariaat van de IMC.
 • De leden van de IMC keuren het ontwerp van huishoudelijk reglement goed. Hierin is een roterend voorzitterschap afgesproken. Bij het begin van een jaar wordt afgesproken wie het jaar erna het voorzitterschap zal opnemen.
 • Vlaams minister Benjamin Dalle wordt gekozen als voorzitter van de IMC in 2023. Federaal minister Karine Lalieux zal het voorzitterschap in 2024 opnemen.
 • De leden beslissen om een werkgroep op te richten, onder voorzitterschap van minister Karine Lalieux, om tegen de volgende bijeenkomst een voorstel van herziening van Samenwerkingsakkoord inzake dak- en thuisloosheid voor te leggen. Bedoeling is om begin 2024 een hernieuwd Samenwerkingsakkoord te hebben.
 • Een tweede werkgroep wordt geïnstalleerd, eveneens onder voorzitterschap van minister Karine Lalieux, met betrekking tot de analyse van de financiering van het Steunpunt tot bestrijding van armoede (zowel korte termijn als structureel). Er wordt aan deze werkgroep gevraagd om een voorstel op te maken voor de volgende bijeenkomst.
 • De IMC neemt het tweejaarlijkse Verslag 2020-2021 ‘Solidariteit en armoede’ in ontvangst, zoals voorzien in het Samenwerkingsakkoord ter bestendiging van het armoedebeleid.
 • Een volgende bijeenkomst van de IMC is voorzien op 6 juni 2023.

 

25 oktober 2022

 • Op uitnodiging van Vlaams minister Benjamin Dalle komen ministers van de verschillende overheden samen om de IMC ‘Maatschappelijke integratie, Wonen en Grootstedenbeleid’ terug op te starten, in functie van een versterking van de interfederale samenwerking inzake armoedebestrijding.
 • Er worden een aantal afspraken gemaakt om de goede werking van de IMC te verzekeren. Zo wordt er beslist om aan het interfederaal Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting te vragen om het Secretariaat van de IMC op te nemen en een geactualiseerde versie van huishoudelijk reglement op de volgende bijeenkomst voor te stellen.
 • Er wordt afgesproken om te voorzien in een beurtrol voor het voorzitterschap, en er wordt gevraagd naar kandidaten voor dit voorzitterschap.
 • Een eerste formele bijeenkomst van de heropgestarte IMC wordt voorzien op 24 januari 2023.