Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

In 1992 beslist de federale Regering om mensen in armoede te bevragen om armoede efficiënter te kunnen bestrijden: ze geeft de verenigingen waarin armen zich herkennen alsook de OCMW’s de opdracht een Algemeen Verslag over de Armoede te schrijven. Dit wordt in 1994 gepubliceerd. De Koning Boudewijnstichting heeft de taak dit initiatief te coördineren. Uit de opgetekende perspectieven blijkt de noodzaak om:

In 1995, het begin van een nieuwe legislatuur, verklaart de federale Regering dat de uitvoering van de aanbevelingen van het Algemeen Verslag over de Armoede het onderwerp zal zijn van intensieve werkzaamheden binnen de Interministeriële Conferentie Sociale Integratie, die op vraag van de auteurs van het Verslag opgericht wordt. Deze Conferentie gaat een dialoog aan met de organisaties die de belangen van de armsten verdedigen en met het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, een autonome openbare dienst.

In 1999 wordt dit partnerschap door het samenwerkingsakkoord betreffende de bestendiging van het armoedebeleid met een wettelijke basis geconsolideerd door de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten die hiervoor een permanent instrument voorzien: het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting.

In 2019 wordt naar aanleiding van 25 jaar ‘Algemeen Verslag over de Armoede’ en 20 jaar ‘Samenwerkingsakkoord ter bestendiging van het armoedebeleid’ een evenement georganiseerd door de Koning Boudewijnstichting en het Steunpunt tot bestrijding van armoede, met de inbreng van diverse actoren in de strijd tegen armoede: ‘25/20 jaar Strijd tegen armoede’.