Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting


De armoedetoets is een evaluatie-instrument ex ante, geïntegreerd in het proces van politieke besluitvorming, om op eventuele gevolgen van maatregelen op armoede te anticiperen. Op federaal niveau is er een wet die een dergelijk instrument, geïntegreerd in een bredere impacttoets, voorziet. In Vlaanderen is dit instrument ingevoerd via twee omzendbrieven. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Wallonië hebben een armoedetoets in hun actieplan ingeschreven en zijn momenteel in een verkennende fase. De verenigingen waar armen het woord nemen zijn ook in dergelijke initiatief geïnteresseerd evenals wetenschappers. De Europese Commissie en verschillende Lidstaten hebben ook hierrond reeds uitwisselingen georganiseerd.


Activiteiten van het Steunpunt
Op vraag van zijn Beheerscomité heeft het Steunpunt het initiatief genomen om een plaats voor uitwisseling van ervaringen en vragen te bieden voor actoren die de armoedetoets gebruiken op federaal niveau en binnen de gefedereerde entiteiten, evenals diegenen die betrokken zijn in de voorbereiding van een armoedetoets. Een eerste bijeenkomst vond plaats op 7 mei 2014 tijdens dewelke er is uitgewisseld op basis van verschillende vragen, zoals bijvoorbeeld: een specifieke armoedetoets en/of binnen een geïntegreerde impactanalyse? Wie evalueert? Zijn er duidelijke criteria? Zijn de instanties die evalueren daar ook voor gewapend ? Zijn de nodige gegevens beschikbaar? Is er voldoende tijd voorzien? Wat de mate van transparantie van procedure en rapportage? Hoe maken de beleidsmakers gebruik van de armoedetoets, …? De uitwisseling wordt de komende maanden verder gezet.


Wetgeving

bulletWet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging en KB van 21 december 2013 houdende uitvoering van titel 2, hoofdstuk 2 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging. Belgisch Staatsblad, 31/12/2013.

bulletBeslissing van de Vlaamse regering, vrijdag 14 maart 2014.


Interessante documenten