Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Het Steunpunt tot bestrijding van armoede heeft als wettelijke opdracht het evalueren van de effectiviteit van grondrechten van mensen in armoede. Voor hen is de realisatie van vele rechten verre van realiteit. Getuige hiervan de acties van of tegen mensen in armoede bij de hoven en rechtbanken.

Specifiek aan het project van het Steunpunt is dat het rechtspraak verzamelt en gratis publiceert over alle grondrechten: huisvesting, bescherming van gezinsleven, gezondheidszorg, arbeid en sociale bescherming, enz. Dit kan gaan over beslissingen waarin iemand klaagt over het niet-respecteren van zijn/haar rechten en gelijk krijgt van de rechtbank. Het kan ook gaan over beslissingen waarbij de persoon zijn/haar gelijk niet behaalt, maar waarin een interessante argumentatie wordt opgebouwd. Tot slot kunnen ook beslissingen aan bod komen die niet rechtstreeks handelen over armoede, maar die toch nuttig kunnen zijn in het kader van de uitoefening van rechten door mensen in armoede.

Hiermee wil het Steunpunt drie doelstellingen verwezenlijken: het recht bevorderen als middel tegen armoede bij de betrokken personen en relevante organisaties; het bekendmaken aan gerechtelijke actoren van pertinente beslissingen in onderwerpen die voornamelijk mensen in armoede raken; bijdragen aan een evaluatie van de effectiviteit van rechten van mensen in armoede.

De samenvattingen die door het Steunpunt gepubliceerd worden respecteren zo getrouw mogelijk de bewoordingen van de gerechtelijke instantie die ze uitgesproken heeft. Enkel in de rubriek “betekenis in de ruimere context” wordt de beslissing van commentaar door het Steunpunt voorzien.

Een begeleidingscomité volgt deze werkzaamheden van onderzoek en publicatie van het Steunpunt op. 

 

Cahiers

Voor specifieke thematische cahiers maakt het Steunpunt een diepgaande analyse van de bestaande rechtspraak over een bepaald onderwerp.

Het eerste cahier dat het Steunpunt publiceerde betreft het referentieadres bij een OCMW. Eigenhandig opzoekingswerk in nagenoeg alle arbeidsrechtbanken en – hoven van België leverde 100 beslissingen op voor de periode 2016-2017. Op basis van deze beslissingen kon het Steunpunt enkele grote lijnen onderscheiden in de rechtspraak en de signalen vanuit het terrein analyseren op basis van deze rechtspraak.

Het tweede cahier betreft het behoud van de band tussen ouder en kind bij plaatsing. Het onderzoek spitste zich toe op de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Het Hof beoordeelt immers al meer dan 30 jaar plaatsingssituaties in de context van artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Dat artikel geeft eenieder het recht op respect voor het familieleven. De rechtspraak van het Hof geniet een grote autoriteit op het vlak van de interpretatie van een bepaald recht. Een exhaustieve analyse van deze rechtspraak kan bijgevolg een inspiratie vormen voor al wie bezig is met de problematiek van plaatsing en het behoud van de band. Met dit cahier heeft het Steunpunt geprobeerd om de belangrijkste inzichten te destilleren uit de rijke rechtspraak van het Hof. In het Cahier is dat telkens voorzien van talrijke voorbeelden, aan de hand van korte samenvattingen van bepaalde arresten.

Het Steunpunt werkt momenteel aan een derde cahier over de reglementering van bedelarij in steden en gemeenten.

 

Oproep tot het doorsturen van beslissingen

Vele beslissingen worden niet gepubliceerd, wat de toegang tot de materie bemoeilijkt. Bovendien verzamelt geen enkel juridisch tijdschrift systematisch pertinente beslissingen volgens het perspectief van het Steunpunt. Armoede is multidimensionaal en overlapt bijgevolg verschillende domeinen van het recht; het onderwerp is omvangrijk en de juridische bronnen zijn zeer verspreid. Daarom doet het Steunpunt dan ook een oproep aan iedereen die beschikt over relevante juridische beslissingen: magistraten, advocaten, verenigingen, enz.

Samenwerkingsmogelijkheden:
– Beslissingen doorsturen die relevant kunnen zijn in het kader van de doelstellingen van het project.
– Deelnemen aan de bijeenkomsten van het begeleidingscomité, die tweemaal per jaar plaatsvinden.

Contactpersonen:
[email protected] (NL) Tel.: 02 212 31 65
[email protected] (FR) Tel.: 02 212 31 63