Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Rechtspraak behelst het geheel van beslissingen genomen door gerechtelijke en administratieve rechtbanken. Het gaat bijvoorbeeld over uitspraken van rechtbanken van eerste aanleg, arresten van hoven van beroep of arresten van de Raad van State. Aangezien de wet algemeen en abstract is geformuleerd, is het aan de rechter om deze toe te passen in individuele zaken. Hiermee geven rechters een interpretatie aan de wet. Daarom zijn hun beslissingen belangrijk: ze verhelderen de manier waarop de wetgeving moet worden toegepast.

 

Niet alle beslissingen hebben dezelfde ‘waarde’ of dezelfde ‘autoriteit’. Beslissingen van hogere rechtbanken hebben meer gewicht dan die van lagere rechtbanken. Zo worden de beslissingen van het Hof van Cassatie in de regel gevolgd door alle instanties die lager staan op de gerechtelijke piramide. Toch is het nooit uitgesloten dat een rechter een interpretatie geeft aan een regel die ingaat tegen de heersende rechtspraak, met inbegrip die van hogere rechtbanken. Voorzichtigheid is dus geboden. Men kan zeker gunstige rechtspraak gebruiken om zijn zaak te ondersteunen, maar men mag nooit uit het oog verliezen dat deze in de loop der jaren kan evolueren en ook kan variëren naargelang het gerechtelijk arrondissement.