Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Zijn de vaststellingen, de analyses en de voorstellen van het Algemeen Verslag over de Armoede 10 jaar later nog actueel? Om deze vragen te beantwoorden en om de prioriteiten te definiëren die vandaag op de politieke agenda moeten staan, organiseert de federale regering samen met de Gewesten en de Gemeenschappen een breed maatschappelijk debat over de armoede. De minister van Maatschappelijke Integratie heeft de opdracht gegeven aan het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting dit inhoudelijk voor te bereiden. Aan de Koning Boudewijnstichting is gevraagd om dialoogmomenten te organiseren in de provincies en Brussel (april-mei 2005) en een nationaal ontmoetingsmoment op 16 juni 2005. Het resultaat van deze uitwisselingen zal vervolgens uitgewerkt worden in de overleggroepen van het Steunpunt en opgenomen worden in het 3de tweejaarlijkse verslag van het Steunpunt (december 2005).

U vindt hieronder de discussienota’s die het uitgangspunt vormen voor de ontmoetingen in de provincies. Vele actoren hebben hieraan een bijdrage geleverd.

Discussienota’s

Gezin

Maatschappelijke dienstverlening

Gezondheid

Arbeid

Wonen

Onderwijs

Cultuur

Justitie

Kennis