Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Feiten

Het OCMW weigert haar cliënt, een alleenstaande moeder zonder wettig verblijf met twee kinderen met wettige verblijfsdocumenten, de aanvraag van een equivalent leefloon en verwijst daarbij naar wetgeving die stelt dat de steun zich enkel beperkt tot de Dringende Medische Hulp (voor personen zonder wettig verblijf). De vader van de twee kinderen was de kostwinner, maar verliet het gezin. Hij bedong geen bezoekrecht, en betaalt geen alimentatie, zodoende is de moeder de enige verzorgster van de kinderen. Volgens het OCMW is de moeder echter niet in staat om voor de kinderen te zorgen en stelt ze bijgevolg voor om contact op te nemen met de politie om zich te informeren over een plaatsing van de kinderen.

Beslissing

De rechter oordeelt dat de vrouw in haar hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger van haar kinderen, recht heeft op een equivalent leefloon als gezin.

Motivering

De rechter stelt dat de kinderen het recht hebben om in België een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid en dus niet onder de uitzonderingsbepaling van de wet . Ze hebben een eigen recht op maatschappelijke dienstverlening.

De moeder toont niet aan dat ze een eigen recht heeft op maatschappelijke dienstverlening. Het Grondwettelijk Hof stelde in een antwoord op een prejudiciële vraag* dat het feit dat een volwassen persoon met illegaal verblijf voor zichzelf geen recht heeft op volledige maatschappelijke dienstverlening heeft, niet strijdig is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, zolang de kinderen recht hebben op dienstverlening voor zichzelf en rekening houdend met de gezinssituatie van de kinderen.

Het voorstel van het OCMW om te informeren of de kinderen kunnen geplaatst worden is mensonwaardig en manifest in strijd met art. 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en artikel 3, 5 en 10 van het Internationale Kinderrechtenverdrag. Bovendien heeft de moeder stappen ondernomen om haar verblijf te regulariseren.

 

Integrale tekst van de beslissing

 

Referenties
Dit vonnis werd gepubliceerd in:
Arbrb. Antwerpen 9 januari 2014, T.Vreemd. 2014, afl. 2, 227.

Art. 1 en art.57§2 OCMW-wet

*GwH 3 mei 2006, nr. 66/2006

 

Trefwoorden
Bescherming van het gezinsleven ; Plaatsing van kinderen ; Maatschappelijke dienstverlening ; Onwettig verblijf ; Equivalent leefloon