Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Feiten

Een elektriciteits- en gasmaatschappij verhaalt een som geld op de huiseigenaar op basis van de onbetaalde facturen. De eigenaar begrijpt niet waarom hij deze facturen dient te betalen en hij vraagt om meer uitleg via een aangetekende brief. De maatschappij antwoordt niet op zijn vraag en daagt de huiseigenaar voor de rechter om de betaling van de facturen te bekomen.

Beslissing

Tijdens de procedure wordt een oplossing gevonden voor het gecontesteerde saldo. De energiemaatschappij wordt gedeeltelijk verantwoordelijk gesteld voor de laattijdige betaling van facturen, omdat zij niet had geantwoord op een aangetekende brief van de klant met een vraag om uitleg.

Met deze uitspraak onderstreept de vrederechter het belang van het vinden van een niet-gerechtelijke oplossing in eerste instantie, waardoor overbodige kosten kunnen vermeden worden.

Motivering

De rechter constateert dat “de elektriciteits- en gasmaatschappij zich heeft opgesteld als een quasi-administratie die zich blijkbaar de moeite niet getroost om inhoudelijk in te gaan op klachten of vragen van individuele klanten. Op die manier handelde zij niet te goeder trouw, wat zij als contractueel verbonden privéonderneming nochtans verplicht is ingevolge artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek”. Hierdoor werd de eigenaar onnodig in de procedure betrokken, zo stelt de vrederechter nog. Aan de eigenaar werd een faire kans ontnomen om de zaak, na ontvangst van een gemotiveerd antwoord op zijn aangetekende brief, in der minne op te lossen.

 

Integrale tekst van de beslissing

 

Trefwoorden
Energie; Laattijdige betaling; Goede trouw