Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

 

Nationaal Actieplan Sociale Insluiting (NAPincl) 2006-2008 en de indicatoren.
Redactie: het NAPincl is een onderdeel van het Strategisch rapport over de sociale bescherming en insluiting, dat gecoördineerd wordt door de FOD Sociale Zekerheid en dat de federale maatregelen verzamelt die voorzien zijn op het vlak van gezondheidszorg en pensioenen. Het onderdeel NAPincl wordt gecoördineerd door de POD Maatschappelijke Integratie. Het bevat niet enkel maatregelen die voorzien zijn op het federale niveau, maar eveneens op gemeenschaps- en gewestelijk niveau.
Inhoud: Het NAPincl 2006-2008 geeft een overzicht van de maatregelen die tijdens de periode 2006-2008 uitgevoerd zullen worden in het kader van de Open Methode van Coördinatie. Het eerste NAPincl had betrekking op de periode 2001-2003, het tweede op de periode 2003-2005 en de actualisering op de periode 2003-2006. De Europese Unie legde de grote lijnen en de structuur van de Nationale Actieplannen vast om de vergelijkbaarheid tussen de verschillende lidstaten te verhogen. De verschillende overheden uit België leverden de inhoud aan. De vier opeenvolgende Nationale Actieplannen geven dan ook een overzicht van de inspanningen die de federale overheid, Vlaanderen, het Waalse Gewest, het Brussels Gewest, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap zich hebben voorgenomen om te doen om bij te dragen tot de uitroeiing van de armoede en sociale uitsluiting in België.

 

Nationaal Actieplan Sociale Insluiting (NAPincl) 2005-2006: Implementatierapport en Indicatoren
Inhoud: Het NAPincl 2005-2006 geeft een overzicht van het uitvoering van het tweede NAPIncl (periode 2003-2005) en de maatregelen die in de periode 2005-2006 zullen uitgevoerd worden in het kader van de Open Methode van Coördinatie. Het eerste NAPincl gold voor de periode 2001-2003. De Europese Unie legde de grote lijnen en de structuur van de Nationale Actieplannen vast om de vergelijkbaarheid tussen de verschillende lidstaten te verhogen. De verschillende overheden uit België leverden de inhoud aan. De drie opeenvolgende Nationale Actieplannen geven dan ook een overzicht van de inspanningen die de federale overheid, Vlaanderen, het Waalse Gewest, het Brussels Gewest, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap zich hebben voorgenomen om te doen om bij te dragen aan de uitroeiing van de armoede en sociale uitsluiting in België.

 

Nationaal Actieplan Sociale insluiting (NAPincl) 2003-2005. Bijlage over de indicatoren.
Inhoud:
Op de Europese Top van Lissabon in maart 2000 werd vastgesteld dat het niveau van armoede en sociale uitsluiting in Europa onaanvaardbaar hoog is. De Europese Unie stelde zich dan ook als strategisch doel om een beslissende impact te hebben op de uitroeiing van de armoede en sociale uitsluiting tegen 2010. Dit doel wil men bereiken door het toepassen van de Open Methode van Coördinatie. Deze methode bestaat uit verschillende onderdelen:

bulletHet formuleren van gemeenschappelijke doelstellingen over de bestrijding van de armoede en sociale uitsluiting.

bulletDie doelstellingen vormden de grondslag voor de tweejaarlijkse Nationale Actieplannen Sociale Insluiting (NAPincl)

bulletDe nationale actieplannen dragen op hun beurt bij tot het gezamenlijke verslag van de Europese Commissie.

bulletEen gemeenschappelijke set van indicatoren moet het mogelijk maken dat de gerealiseerde vooruitgang kan gemeten worden en dat de beste praktijken zichtbaar worden.

bulletDaarnaast maakte de Europese Unie middelen vrij voor het communautair actieprogramma om de samenwerking tussen lidstaten inzake de bestrijding van sociale uitsluiting aan te moedigen. Het actieprogramma startte op 1 januari 2002 en loopt tot 2006 (meer info).

Het NAPincl 2003-2005 is het tweede nationaal actieplan dat België opstelde in het kader van deze Open Methode van Coördinatie. Het eerste NAPincl gold voor de periode 2001-2003. De Europese Unie legde de grote lijnen en de structuur van het NAPincl 2003-2005 vast om de vergelijkbaarheid tussen de verschillende lidstaten te verhogen. De verschillende overheden uit België leverden de inhoud aan. Het NAPincl 2003-2005 geeft dan ook een overzicht van de inspanningen die de federale overheid, Vlaanderen, het Waalse Gewest, het Brussels Gewest, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap zich hebben voorgenomen om te doen om bij te dragen aan de uitroeiing van de armoede en sociale uitsluiting in België.

 

Nationaal actieplan sociale insluiting 2001-2003
Inhoud: het eerste Nationale actieplan bevat naast een inleiding over de Europese en Belgische context voor zijn uitwerking:

bulleteen analyse van de armoede in België;

bulleteen volledige lijst van alle initiatieven die in de periode 2001-2003 genomen werden of worden met het oog op de doelstellingen die op de Top van Nice bepaald werden (“deelneming aan het arbeidsproces bevorderen, evenals toegang voor eenieder tot hulpmiddelen, rechten, goederen en diensten”, “uitsluitingsrisico’s voorkomen”, “optreden ten behoeve van de meest kwetsbaren”, “alle actoren mobiliseren”);

bulletvoorbeelden van opmerkelijke praktijken inzake arbeid, huisvesting, gezondheid en onderwijs;

bulleteen reeks becijferde indicatoren, meestal met betrekking tot het jaar 1997, die als basis moet dienen voor het meten van de vooruitgang die op basis van het Nationaal actieplan geboekt wordt.