Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Een opvolgingsprocedure van het tweejaarlijkse verslag van het Steunpunt tot bestrijding van armoede is voorzien in het samenwerkingsakkoord betreffende de bestendiging van het armoedebeleid (art.4). Hieronder vindt u een stand van zaken.

Interfederaal Federaal Vlaanderen Wallonië Federatie Wallonië-Brussel Brussel Hoofdstad Duitstalige Gemeenschap


Interfederaal

bulletInterministeriële conferentie “Integratie in de samenleving”
De Interministeriële conferentie heeft akte genomen van het zesde tweejaarlijkse verslag, 12 september 2012.

 

 

Federaal

bulletKamer
Commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing: Gedachtewisseling over het zesde tweejaarlijks verslag (2010-2011) van Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, 23 mei 2012.

bulletNationale Arbeidsraad, Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
Advies over het zesde tweejaarlijks verslag ter bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, 17 juli 2012.

bulletBelgisch Platform tegen armoede en sociale uitsluiting EU2020
Het Steunpunt heeft er zijn tweejaarlijks verslag voorgesteld op 17 april 2012.

 

 

Vlaanderen

bulletVlaamse regering
De Vlaamse regering heeft op 17 februari 2012 akte genomen van het verslag 2010-2011 van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting.

bulletPermanent Armoedeoverleg (PAO)
Het verslag werd voorgesteld aan de leden van het Horizontaal PAO op 9 februari 2012.

bulletVlaams Parlement
Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid: Gedachtewisseling over ‘Strijd tegen armoede. Een bijdrage aan politiek debat en politieke actie’, tweejaarlijks verslag 2010-2011 van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, 27 maart 2012.

bulletOntmoeting met kabinet
Het Steunpunt heeft het verslag 2010-2011 en in het bijzonder het hoofdstuk getiteld ‘Een voorziening voor bijzondere jeugdzorg verlaten; op zoek naar een plek in de samenleving’ voorgesteld aan het kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin op 11 mei 2012.
Het Steunpunt heeft het verslag 2010-2011 en in het bijzonder het hoofdstuk getiteld ‘Jongeren in armoede en het deeltijds leren en werken’ voorgesteld aan het kabinet van Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel op 5 juni 2012.
Het Steunpunt heeft het verslag 2010-2011 en in het bijzonder het deel getiteld ‘Recht op wonen’ voorgesteld aan het kabinet van Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie op 11 september 2012.

bulletVlaams Economisch Sociaal Overlegcomité (VESOC)
Het verslag werd voorgesteld op de bijeenkomst van 22 februari 2013.

 

 

Wallonië

bulletWaalse regering
De Waalse gewestregering heeft op 13 september 2012 akte genomen van het verslag 2010-2011 van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting en heeft het overgemaakt aan het Parlement.

bulletOntmoeting met kabinet
Het Steunpunt heeft het verslag 2010-2011 en in het bijzonder het eerste deel over het recht op wonen voorgesteld aan het kabinet van Vice-president en Waals minister voor Duurzame Ontwikkeling, Ambtenarenzaken, Energie, Huisvesting en Onderzoek op 3 maart 2012.

 

 

Brussel Hoofdstad

bulletEconomische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Het verslag werd voorgesteld op 15 maart 2012 aan de Commissie Diversiteit, Gelijkheid van Kansen en Armoede en aan de Commissie Economie-Werkgelegenheid-Fiscaliteit-Financiën.
Advies uitgebracht door de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tijdens zijn zitting van 19 april 2012 inzake het tweejaarlijkse Verslag 2010-21011 over Bestaansonzekerheid, Armoede, Sociale Uitsluiting en Ongelijke Toegang tot de Rechten.

bulletPermanente interkabinettenwerkgroep armoedebestrijding (samengesteld uit vertegenwoordigers van de ministers van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Collegeleden van de drie Brusselse gemeenschapscommissies, de Brusselse OCMW’s en de Franse en Vlaamse Gemeenschap, met het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn als secretariaat).
Het Verslag werd op 13 juni 2012 voorgesteld aan de leden van de permanente interkabinettenwerkgroep armoedebestrijding. In het bijzonder de vaststellingen en aanbevelingen van het tweede deel van het Verslag, ‘Toekomstperspectieven van jongeren’, worden meegenomen in de discussie over het opstellen van het Brussels actieplan armoedebestrijding 2012, dat zich specifiek toespitst op de armoedeproblematiek bij jongvolwassenen.

bulletOntmoeting met kabinet
Het Steunpunt heeft het verslag 2010-2011 en in het bijzonder het hoofdstuk getiteld ‘Jongeren in armoede en het deeltijds leren en werken’ voorgesteld aan het kabinet van de minister van Opleiding van de middenstand (COCOF) op 18 september 2012.

 

 

Duitstalige Gemeenschap

bulletParlement
Commissie voor Sociale zaken en Gezondheid: voorstelling van het tweejaarlijkse verslag en debat, 18 oktober 2012.