Het Steunpunt ontvangt regelmatig vragen van mensen die op zoek zijn naar een oplossing voor hun persoonlijke problemen. Deze hebben vaak te maken met huisvesting, inkomen, schuldbemiddeling… We begrijpen dat mensen ten einde raad zijn en bij ons komen aankloppen. Het Steunpunt beschikt echter niet over de competenties om mensen individueel bij te staan gezien dit geen deel uitmaakt van zijn opdrachten. Het kan bijgevolg enkel mensen doorverwijzen naar andere diensten en organisaties. We hopen dat hiervoor begrip kan opgebracht worden.

Wie kan u verder helpen?

 • De sociale kaart: een overzicht van voorzieningen uit de welzijns- en gezondheidssector in Vlaanderen, meer bepaald: OCMW’s, gemeentebesturen, ziekenhuizen, voorzieningen voor personen met een handicap, voorzieningen voor senioren, vakbonden, mutualiteiten, tewerkstellingsdiensten, opleidingscentra, justitiële diensten, buurtcentra, Centra voor Algemeen Welzijnswerk, Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg, Comités Bijzondere Jeugdzorg, dienstencentra, jeugddiensten, consultatiebureaus…
 • Sociaal Brussel: een digitale, tweetalige sociale kaart die het volledige welzijnsaanbod van het Brussels Gewest omvat.
 • Portaal belgium.be: een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de dienstverlening en het beleid van de verschillende federale overheidsdiensten en federale overheidsinstellingen in België.
 • Rechtenverkenner: Deze website bundelt informatie over sociale voordelen en tegemoetkomingen op federaal, Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau, gerangschikt volgens de sociale grondrechten.
 • Centra voor Algemeen Welzijnswerk: Bij een centrum voor algemeen welzijnswerk kan je terecht met vragen en problemen. Hulpverleners luisteren naar je vraag en zoeken samen met je naar een oplossing. Advies en hulp is er voor iedereen, zeker voor mensen die meer kwetsbaar zijn.
 • De Wetswinkel: beroepsjuristen geven juridisch advies. Een consultatie kost 12 €.
 • Adressen justitiehuizen: bieden juridische bijstand.
 • Ombudsman.be: portaalsite van de Belgische ombudsmannen. Op deze site vindt u de weg naar de juiste ombudsman die kan helpen om uw probleem op te lossen. U kunt zoeken via trefwoorden onder “Probleem met …” indien u niet weet welke ombudsman kan helpen. U kunt ook onmiddellijk naar de lijst van “Ombudsdiensten” gaan indien u weet welke ombudsman voor u geschikt is. U kunt ook via de zoekindex van de trefwoorden zoeken.
 • Federale ombudsman: onderzoekt individuele klachten over beslissingen en de werking van de federale administratie. Hij analyseert het conflict en stelt oplossingen voor.
 • Vlaamse ombudsdienst: onderzoekt klachten over de handelingen en de werking van alle Vlaamse overheidsinstellingen in de ruime zin. De ombudsman bemiddelt bij het zoeken naar een oplossing voor concrete gevallen. In de praktijk heeft de ombudsman ook een belangrijke doorverwijsfunctie.
 • Sociale zekerheid voor de burger: praktische informatie en online diensten in verband met uw rechten en plichten als burger vindt u op de portaalsite van de sociale zekerheid.
 • http://www.ocmw-info-cpas.be/: website met betrouwbare en actuele informatie in een vlot leesbare stijl, over de verschillende soorten bijstand die de Brusselse OCMW’s aanbieden.
 • De Gids voor daklozen: informatie voor mensen die op straat wonen of die geen thuis hebben.
 • De Voedselbanken: bestrijden de honger en de verspilling in België. Hiertoe zamelen ze de bestaande voedseloverschotten in, hoofdzakelijk bij de voedingsindustrie en de grootdistributie, ten bate van de minderbedeelden in ons land.
 • Alleenstaande ouders: Deze website is specifiek bedoeld voor alleenstaande ouders. Praktische informatie wordt gegeven over een aantal thema’s (bvb. geld, gezondheid, kinderen, huishouden, werk, wonen…).
 • Kinderbijslag: alles over kinderbijslag voor werknemers in België (een initiatief van Partena).
 • Eerste Hulp bij Schulden: deze website van het Vlaams Centrum Schuldenlast biedt informatie over schulden, schuldhulpverlening, rechten en plichten van schuldenaar en schuldeiser…
 • Schuldenvrij. Op weg naar financiële redzaamheid: Deze website is een initiatief van CEBUD en bundelt inzichten en tools die bijdragen tot (meer) financiële redzaamheid. Hiermee richt de website zich niet alleen tot hulpverleners, maar biedt het ook aan advocaten-schuldbemiddelaars, gerechtsdeurwaarders, arbeidsrechters, consumenten en cliënten in budget- en schuldhulpverlening informatie die relevant is om financieel redzaam door het leven te gaan.
 • Werknemers zonder papieren: een rechtengids: Verblijf je in België zonder papieren? Werk je in dienst van een Belgische of een buitenlandse baas? Wil je meer informatie over je rechten als werknemer? dan is deze agenda voor jou bedoeld.