Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

De woonproblematiek

In 2003 heeft het Steunpunt een eerste overleggroep opgericht over knelpunten in de uitoefening van het recht op een degelijke huisvesting. Dit overleg heeft geleid tot een hoofdstuk met een analyse en bijhorende aanbevelingen over wonen in het Verslag 2003.

Een dergelijke globale invalshoek is ook in 2005 gevolgd toen een heel ruime werkgroep heeft deelgenomen aan de voorbereidende werkzaamheden van het maatschappelijk debat naar aanleiding van 10 jaar Algemeen Verslag over de Armoede. Deze gedachtewisseling gebeurde op basis van de discussieteksten in de bundel ‘Debatopener’ van het Steunpunt. Dezelfde overleggroep heeft vervolgens een bijdrage geleverd aan het 3de Verslag van het Steunpunt, meer bepaald aan Oriëntatie X “Een duurzaam huisvestingsbeleid voeren”.

In het Verslag 2007 is een opvolging opgenomen van de aanbevelingen in 2005 rond het recht op wonen.

 

Thematische werkzaamheden

Daarnaast is in het Steunpunt ook gewerkt rond specifiekere thema’s, waarbij deze diepgaander konden worden behandeld:

bulletBuitengerechtelijke (paritaire) huurbemiddeling : vrederechters, professionele bemiddelaars, het Eigenaarssyndicaat en het Huurderssyndicaat waren betrokken bij dit werk. Dit overleg heeft geleid tot een nota met aanbevelingen voor de federale overheid.

bulletGemeentelijke bevoegdheden op het vlak van wonen: een overleg naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen heeft geleid tot een reeks aanbevelingen met betrekking tot de gemeentelijke bevoegdheden.

bulletPermanent wonen in toeristische voorzieningen: een eerste overleg in 2005 met organisaties die op het terrein werken resulteerde in de publicatie van een nota. De overleggroep kwam – naar aanleiding van een actualisering van de analyse en de aanbevelingen – later opnieuw verschillende maal samen. Dit werk leidde tot een hoofdstuk over ‘permanent wonen op toeristische terreinen’ in het Verslag 2007.

bulletHuurwaarborg: het Steunpunt werkt ook sinds enkele jaren rond de problematiek betreffende de huurwaarborg. Het volgde van nabij een enquête van terreinorganisaties op over de concrete toepassing van de regelgeving in de praktijk, wat onder meer leidde tot de organisatie van een persconferentie rond de resultaten ervan. Het Steunpunt ondersteunt sindsdien een werkgroep van deze organisaties. De gedachtewisselingen in deze werkgroep hebben geleid tot een hoofdstuk rond de huurwaarborgproblematiek in het Verslag 2008-2009. Deze werkgroep is nog steeds actief en werkt momenteel een concept van een centraal huurwaarborgfonds uit.