Dialoog over duurzaamheid en armoede ter voorbereiding van het Verslag 2018-2019

Met het oog op de publicatie van zijn volgend tweejaarlijkse Verslag in december 2019 organiseert het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting (verder: Steunpunt) een dialoog over ‘Duurzaamheid en armoede’. De keuze van het thema kwam tot stand na een rondvraag bij verenigingen waar armen het woord nemen en een gedachtewisseling binnen de Begeleidingscommissie van het Steunpunt. Vele mensen die bevraagd werden vinden het interessant om samen na te denken over de toekomstige uitdagingen in onze maatschappij en over hoe hieraan het hoofd te bieden. De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG’s of Sustainable Development Goals) bieden hierbij een kader. De eerste Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling luidt ‘Beëindig armoede overal en in al haar vormen’. Ook de andere doelstellingen bieden een perspectief om de fundamentele rechten voor iedereen effectief te maken. De verschillende actoren in het overleg bekijken samen wat duurzaamheid voor hen betekent en welke acties prioritair zijn. De uit deze dialoog voortvloeiende vaststellingen, analyses en aanbevelingen zullen opgenomen worden in het Verslag 2018-2019 dat eind december 2019 zal verschijnen.


 

Bijdrage aan het debat over burgerschap en armoede op basis van het Verslag 2016-2017

In januari 2018 stelde het Steunpunt zijn negende Verslag over burgerschap en armoede voor. Een opvolgingsprocedure van het tweejaarlijkse Verslag is voorzien in het samenwerkingsakkoord betreffende de bestendiging van het armoedebeleid (art.4). Het Steunpunt waakt erover dat deze opvolgingsprocedure wordt uitgevoerd en zoekt actief de mogelijkheden uit om de vaststellingen, analyses en aanbevelingen uit het Verslag bekend te maken. Een rubriek op de website van het Steunpunt geeft een stand van zaken van de opvolging van het Verslag.


 

Verkiezingsmemorandum

Voor de federale en regionale verkiezingen 2019 heeft het Steunpunt een memorandum geschreven op basis van zijn werkzaamheden van de voorbije jaren. Dit memorandum is volledig gewijd aan het ‘statuut samenwonende’. Het wordt actief bekend gemaakt aan de politieke actoren in functie van de opmaak van hun verkiezingsprogramma’s.


 

Uitbrengen van aanbevelingen en adviezen

De tweejaarlijkse Verslagen van het Steunpunt zijn de basis voor aanbevelingen en adviezen, betreffende verschillende thema’s en domeinen, en ten aanzien van de verschillende bevoegdheidsniveaus. Dit materiaal levert het Steunpunt aan in :

 • samenwerkingsplatformen van overheden: netwerk federale aandachts-ambtenaren, Belgisch Platform tegen armoede en sociale uitsluiting EU2020, werkgroep sociale indicatoren, Horizontaal Permanent ArmoedeOverleg, Agora-groep (Federatie Wallonië-Brussel), Brussels Observatorium voor Gezondheid en Welzijn, …. ;
 • zijn bijdrage aan de evaluatie van het derde federaal plan armoedebestrijding;
 • de actualisatie van de nota rond de automatische toekenning van rechten in samenwerking met de POD Maatschappelijke Integratie;
 • een nota met aanbevelingen voor de lokale strijd tegen armoede;
 • een memorandum voor de federale en regionale verkiezingen 2019;
 • een lezing van de regeerakkoorden voor de nieuwe legislatuur;
 • een adviesnota over ex ante evaluatie van de impact van regelgeving op armoede;
 • verschillende platformen en werkgroepen.

 

Armoede en mensenrechten

Het Steunpunt neemt specifieke initiateven rond armoede en mensenrechten:

 • inbreng in controlemechanismen mensenrechtenverdragen, in samenwerking met andere leden van het Platform Mensenrechten (2019: opvolging periodieke rapportering betreffende het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, opvolging Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten);
 • deelname aan de uitwisseling binnen het Platform Mensenrechten;
 • medewerking aan de Working Group on Economic en Social Rights (Ennhri) en CoE-FRA-Ennhri-Equinet Collaborative Platform on Social en Economic Rights;
 • medewerking aan een reflectie rond SDGs en armoede (Ennhri);
 • deelname aan de Ennhri Academy 2019.

 

Ex ante evaluatie van de impact van regelgeving op armoede

Sinds meerdere jaren organiseert het Steunpunt een uitwisseling met actoren die een instrument van ex ante evaluatie rond armoede reeds gebruiken op federaal niveau en binnen de gefedereerde entiteiten, evenals met diegenen die eraan denken een dergelijk instrument uit te werken. Op basis van dit overleg publiceert het Steunpunt een adviesnota en organiseert een peer review op Belgisch niveau. Het Steunpunt werkt ook mee aan concrete armoedetoetsen.


 

Armoede en plaatsing van kinderen

Het Steunpunt ondersteunt de dialoog rond armoede en plaatsing, in het bijzonder rond de band tussen ouder en kind:

 • ondersteuning van de groep Agora, die bijeen komt binnen de Administration générale de l’aide à la jeunesse (AGAJ-Algemene Administratie van de Bijzondere Jeugdzorg) in de Federatie Wallonië-Brussel;
 • publicatie van een nota met de historiek van de groep Agora.

 

Rechtspraak

Het Steunpunt verzamelt en publiceert, in samenwerking met talrijke partners (begeleidingscomité), rechterlijke beslissingen met betrekking tot armoede en bestaansonzekerheid of die niet rechtstreeks handelen over deze situaties, maar die toch nuttig kunnen zijn in het kader van de doelstellingen van het Steunpunt.
In samenwerking met het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding wordt een  vierde reflectiedag georganiseerd op vrijdag 6 december 2019 en wordt het verslag van de reflectiedag 2018 gepubliceerd. Daarnaast brengt het Steunpunt een thematisch cahier uit over plaatsing van kinderen en levert materiaal uit de rechtspraak aan voor het tweejaarlijks Verslag over duurzaamheid en armoede.


 

Onderzoek

Het Steunpunt stimuleert op een actieve manier onderzoek rond armoede en sociale uitsluiting. Het Steunpunt identificeert onderzoeksthema’s en initieert onderzoek. Medewerkers nemen deel aan begeleidingscomités. De werkzaamheden van de onderzoeksgroep IGOA/GIREP worden voortgezet en ondersteund.


 

25 jaar Algemeen Verslag over de Armoede en 20 jaar Samenwerkingsakkoord betreffende de bestendiging van het armoedebeleid

In het kader van 25 jaar Algemeen Verslag over de Armoede en 20 jaar Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid neemt het Steunpunt verschillende initiatieven in samenwerking met:

 • POOL (platform van ombudsdiensten): reflectiedag ‘De kwetsbare groepen en de ombudsman’;
 • Instituut voor Gerechtelijke Opleiding: vierde reflectiedag ‘De kijk van magistraten op armoede’;
 • Ennhri (Europees platform van nationale mensenrechteninstellingen): voorstelling participatieve praktijken van het Steunpunt;
 • Instituut voor Duurzame Ontwikkeling: voorstelling van het dialoogproces rond duurzaamheid op het tweede Forum;
 • Agora-groep: publicatie met de historiek van dit dialoogproces.

De voorstelling van het Verslag 2018-2019 over Duurzaamheid en Armoede zal gecombineerd worden met een feestmoment, uitgewerkt op basis van de karakteristieken van het Steunpunt.