Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

 


 

Dialoog over duurzaamheid en armoede ter voorbereiding van het Verslag 2018-2019

Met het oog op de publicatie van zijn volgend tweejaarlijkse Verslag in december 2019 organiseert het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting (verder: Steunpunt) een dialoog over ‘Duurzaamheid en armoede’. De keuze van het thema kwam tot stand na een rondvraag bij verenigingen waar armen het woord nemen en een gedachtewisseling binnen de Begeleidingscommissie van het Steunpunt. Vele mensen die bevraagd werden vinden het interessant om samen na te denken over de toekomstige uitdagingen in onze maatschappij en over hoe hieraan het hoofd te bieden. De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG’s of Sustainable Development Goals) bieden hierbij een kader. De eerste Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling luidt ‘Beëindig armoede overal en in al haar vormen’. Ook de andere doelstellingen bieden een perspectief om de fundamentele rechten voor iedereen effectief te maken. De verschillende actoren in het overleg bekijken samen wat duurzaamheid voor hen betekent en welke acties prioritair zijn. De uit deze dialoog voortvloeiende vaststellingen, analyses en aanbevelingen zullen opgenomen worden in het Verslag 2018-2019 dat eind december 2019 zal verschijnen.


 

Bijdrage aan het debat over burgerschap en armoede op basis van het Verslag 2016-2017

In januari 2018 stelde het Steunpunt zijn negende Verslag over burgerschap en armoede voor. Een opvolgingsprocedure van het tweejaarlijkse Verslag is voorzien in het samenwerkingsakkoord betreffende de bestendiging van het armoedebeleid (art.4). Het Steunpunt waakt erover dat deze opvolgingsprocedure wordt uitgevoerd en zoekt actief de mogelijkheden uit om de vaststellingen, analyses en aanbevelingen uit het Verslag bekend te maken. Een rubriek op de website van het Steunpunt geeft een stand van zaken van de opvolging van het Verslag.


 

Verkiezingsmemorandum

Voor de federale en regionale verkiezingen 2019 heeft het Steunpunt een memorandum geschreven op basis van zijn werkzaamheden van de voorbije jaren. Dit memorandum is volledig gewijd aan het ‘statuut samenwonende’. Het wordt actief bekend gemaakt aan de politieke actoren in functie van de opmaak van hun verkiezingsprogramma’s.


 

Uitbrengen van aanbevelingen en adviezen

De tweejaarlijkse Verslagen van het Steunpunt zijn de basis voor aanbevelingen en adviezen, betreffende verschillende thema’s en domeinen, en ten aanzien van de verschillende bevoegdheidsniveaus. Dit materiaal levert het Steunpunt aan in :


 

Armoede en mensenrechten

Het Steunpunt neemt specifieke initiateven rond armoede en mensenrechten:


 

Ex ante evaluatie van de impact van regelgeving op armoede

Sinds meerdere jaren organiseert het Steunpunt een uitwisseling met actoren die een instrument van ex ante evaluatie rond armoede reeds gebruiken op federaal niveau en binnen de gefedereerde entiteiten, evenals met diegenen die eraan denken een dergelijk instrument uit te werken. Op basis van dit overleg publiceert het Steunpunt een adviesnota en organiseert een peer review op Belgisch niveau. Het Steunpunt werkt ook mee aan concrete armoedetoetsen.


 

Armoede en plaatsing van kinderen

Het Steunpunt ondersteunt de dialoog rond armoede en plaatsing, in het bijzonder rond de band tussen ouder en kind:


 

Rechtspraak

Het Steunpunt verzamelt en publiceert, in samenwerking met talrijke partners (begeleidingscomité), rechterlijke beslissingen met betrekking tot armoede en bestaansonzekerheid of die niet rechtstreeks handelen over deze situaties, maar die toch nuttig kunnen zijn in het kader van de doelstellingen van het Steunpunt.
In samenwerking met het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding wordt een  vierde reflectiedag georganiseerd op vrijdag 6 december 2019 en wordt het verslag van de reflectiedag 2018 gepubliceerd. Daarnaast brengt het Steunpunt een thematisch cahier uit over plaatsing van kinderen en levert materiaal uit de rechtspraak aan voor het tweejaarlijks Verslag over duurzaamheid en armoede.


 

Onderzoek

Het Steunpunt stimuleert op een actieve manier onderzoek rond armoede en sociale uitsluiting. Het Steunpunt identificeert onderzoeksthema’s en initieert onderzoek. Medewerkers nemen deel aan begeleidingscomités. De werkzaamheden van de onderzoeksgroep IGOA/GIREP worden voortgezet en ondersteund.


 

25 jaar Algemeen Verslag over de Armoede en 20 jaar Samenwerkingsakkoord betreffende de bestendiging van het armoedebeleid

In het kader van 25 jaar Algemeen Verslag over de Armoede en 20 jaar Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid neemt het Steunpunt verschillende initiatieven in samenwerking met:

De voorstelling van het Verslag 2018-2019 over Duurzaamheid en Armoede zal gecombineerd worden met een feestmoment, uitgewerkt op basis van de karakteristieken van het Steunpunt.