Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Rechtsbijstand laat toe om, wanneer men over beperkte financiële middelen beschikt, onder bepaalde voorwaarden te worden vrijgesteld van een aantal procedurekosten (bv. deurwaarderskosten, kosten voor kopieën uit het strafdossier, …).

Bron: FOD Justitie