Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Het feit ingeschreven te zijn in het Rijksregister van natuurlijke personen volstaat om recht te hebben op een verzekering voor geneeskundige verstrekkingen. Van deze mogelijkheid zijn echter uitgesloten: de personen die recht hebben of kunnen hebben op geneeskundige verzorging krachtens een andere Belgische of buitenlandse regeling inzake verzekering voor geneeskundige verzorging en de vreemdelingen die niet van rechtswege tot een verblijf van meer dan drie maanden in het Rijk zijn toegelaten of die niet zijn gemachtigd tot vestiging of tot een verblijf van meer dan zes maanden (art. 32, 15° van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994).