Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Feiten

Een aantal families met minderjarige kinderen die illegaal in het land verblijven, spannen een kortgeding aan tegen FEDASIL. De families hebben zich eerst gericht naar een OCMW met het oog op het bekomen van materiële hulp. Het OCMW stuurt dit verzoek door naar FEDASIL, dat bevestigt dat de minderjarigen materiële hulp kunnen genieten in een opvangcentrum. Er wordt meegedeeld dat de betrokkenen zich hiervoor kunnen aanmelden bij de dispatching van FEDASIL. De families melden zich vervolgens gedurende meerdere weken ettelijke malen aan bij de dispatching, waar hen telkens wordt gevraagd om over enkele dagen nog eens terug te komen omdat er niet onmiddellijk plaatsen beschikbaar zijn. Sindsdien wonen ze op straat of in uiterst precaire spoedopvang. Uiteindelijk krijgen ze te horen dat ze zich niet meer dienen aan te melden bij de dispatching omdat er toch geen plaats is.

Beslissing

De rechter in kortgeding veroordeelt FEDASIL om de betrokken families onmiddellijk en onder straffe van een dwangsom onder te brengen in een opvangcentrum of een aangepaste plaats.

Motivering

De rechter neemt kennis van de zaak en spreekt zich uit als volgt:
“Deze gang van zaken schendt klaarblijkelijk het recht op materiële hulp van eisers en hun recht om een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid…
Deze situatie, waarbij eisers en hun kinderen verplicht worden op straat te leven zonder hen een correct alternatief te bieden, is een onmenselijke en vernederende behandeling die ingaat tegen het artikel 3 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden.”

Betekenis in ruimere context

Indien FEDASIL moet instaan voor de opvang van illegaal verblijvende vreemdelingen met kinderen en nalaat om dit te doen, kan de rechter in kortgeding worden gevat teneinde FEDASIL op straffe van een dwangsom te dwingen om in deze opvang te voorzien.

 

Integrale tekst van de beslissing

 

Trefwoorden
Art. 3 EVRM (onmenselijke of vernederende behandeling); Dakloosheid; Opvang illegaal verblijvende vreemdelingen met kinderen