Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Feiten

Een leegstaand gebouw wordt bezet door 16 families. Het gaat om 62 mensen, waaronder 39 kleine kinderen.  De eigenaar van het pand krijgt toelating van de rechter om de krakers te laten uitzetten. Maar de bevoegde overheid weigert om een politiemacht in te zetten om deze uitzetting te laten uitvoeren.

 

De zaak komt uiteindelijk tot bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. De maatschappij Cofinfo, eigenaar van het gebouw op het ogenblik van de feiten, meent dat haar recht op uitvoering van een rechterlijke beslissing (art. 6 EVRM) wordt geschonden.

 

Beslissing

Het Hof verklaart de vordering niet-ontvankelijk, wegens het niet uitputten van de interne rechtsmiddelen.

 

Motivering

Het recht op toegang tot een rechtbank zou slechts een illusie zijn als een rechterlijke beslissing nadien niet uitgevoerd wordt. Toch kan een uitstel van de uitvoering gerechtvaardigd zijn in uitzonderlijke omstandigheden. Dit gedurende de tijd die strikt gezien noodzakelijk is om tot een oplossing te komen voor problemen van openbare orde.

 

Voor het niet uitvoeren van de uithuiszetting voorziet de Staat een schadevergoeding. Volgens het Hof is deze schadevergoeding strikt gezien geen uitstel van de uitvoering, aangezien het Cofinfo niet in staat stelt om haar eigendomsrecht opnieuw uit te oefenen.

 

Maar volgens het Hof begaat de Staat hier geen fout. Ze probeert namelijk  om het risico op serieuze problemen van openbare orde, als gevolg van de uithuiszetting van meerdere families met kinderen, aan te pakken. Niet alleen gebeurt de kraak in het kader van een militante actie die veel media-aandacht krijgt. De krakers bevinden zich bovendien in een onzekere en fragiele situatie, waardoor ze extra bescherming lijken te verdienen.

 

Het Hof benadrukt ook dat de weigering tot ondersteuning van de politie tot driemaal toe wordt getoetst door een administratieve rechter. Bovendien proberen de autoriteiten om een oplossing te vinden. Ook benadrukt het Hof dat een Staat uiteindelijk beschikt over een bepaalde marge van appreciatie in de toepassing van wetgeving in het kader van sociale en economische beleidsvoering. Dit geldt zeker in het kader van huisvesting en sociale hulpverlening aan huurders in moeilijkheden.

 

Het Hof overweegt ten slotte om rekening te houden met de belangen van Cofinfo. Het wijst erop dat Cofinfo tijdens de 2 jaar voor de bezetting geen plannen had om de eigendom verder te ontwikkelen.  Bovendien werd te laat beroep ingesteld tegen de eerste weigering tot ondersteuning door politiediensten, en werd er na de laatste weigering niet langer actief verzocht om de uitvoering van de uithuiszetting. In die omstandigheden stelt het Hof vast dat de inbreuk op de belangen van Cofinfo niet disproportioneel is tegenover de sociale overwegingen en overwegingen van openbare orde.

 

Betekenis in ruimere context

 

Integrale tekst van de beslissing

 

Referenties

 

Trefwoorden

Uithuiszetting; Art. 6 EVRM (recht op een eerlijk proces); Kraken