Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Feiten

Mevrouw L. woont samen met haar dochter P., die de eigenaar is van het gebouw. De woning wordt onbewoonbaar verklaard door de burgemeester van de gemeente. Volgens zijn besluit is het gebouw niet veilig voor de gezondheid en de publieke veiligheid. Daarom moet de woning worden ontruimd, indien nodig onder politiedwang.

 

De bewoners vragen de schorsing van het besluit bij de Raad van State.  Zij menen dat het besluit niet voldoende gemotiveerd is. Bovendien kregen zij niet de kans om gehoord te worden.

 

Beslissing

De Raad van State schorst het besluit van de burgemeester.

 

Motivering

De Raad van State stelt dat de uithuiszetting niet afdoende is gemotiveerd. Het besluit geeft niet aan welke overwegingen aan de basis liggen van de uithuiszetting. In het besluit wordt gesteld dat het gebouw gevaarlijk zou zijn voor de gezondheid en de veiligheid van de personen die er verblijven, maar de resultaten en het rapport van dit onderzoek worden niet weergeven in dit besluit. Bijkomend werden mevrouw L. en haar dochter P. niet gehoord tijdens het onderzoek, wordt er geen motivatie gegeven bij het feit dat de zaak urgent zou zijn en wordt er niet gespecifieerd welke werken er noodzakelijk zijn zodat het huis terug bewoonbaar wordt.

 

De Raad van state verwijst naar artikel 23 van de Grondwet, dat iedereen het recht geeft op een behoorlijke huisvestiging. Door de gemeente en de burgemeester wordt in die context niet gekeken naar mogelijkheden voor wederhuisvesting. Hoewel mevrouw L. en haar dochter P. aantonen dat ze niet beschikken over voldoende financiële middelen om de verhuis of de herstellingswerken te financieren, wordt hier geen rekening mee gehouden.

 

Volgen de Raad van State blijkt dan ook dat het besluit een ernstig risico creëert op moeilijk te herstellen schade.

 

Betekenis in ruimere context

Artikel 23, 3° van de Belgische Grondwet bepaalt dat iedereen een recht heeft op een behoorlijke huisvesting. Dit is een van de waarborgen zodat er kan worden voldaan aan het recht om een menswaardig leven te leiden.

 

Integrale tekst van de beslissing

 

Referenties

Zie ook: X., “ Recht op wonen: naar een resultaatsverbintenis”,  http://www.armoedebestrijding.be/publications/verslag6/II_resultaatsverbintenis.pdf.

 

Trefwoorden

Art. 23 Gw. (behoorlijke huisvesting); onbewoonbaarverklaring; uithuiszetting