Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Feiten

Mr. V. vraagt hulp aan het OCMW, in de vorm van maatschappelijke dienstverlening, voor de aankoop van computermateriaal en voor het aanschaffen van een internetabonnement. Hij rechtvaardigt deze vraag door te stellen dat hij internet nodig heeft om vacatures te zoeken, en dat hij computermateriaal nodig heeft om leesbare sollicitatiebrieven te schrijven. Het OCMW weigert deze aanvraag. Deze beslissing werd aangevochten voor de arbeidsrechtbank. Het OCMW gaat in beroep bij het arbeidshof.

Beslissing

Het Hof verwerpt de aanvraag en bevestigt de beslissing van het OCMW.

Motivering

Het hof stelt dat het bezit van een computer en de aanschaf van een internetabonnement in de huidige staat van de Belgische maatschappij niet onontbeerlijk of noodzakelijk zijn om een persoon toe te laten een leven te leiden conform de menselijke waardigheid. Het stelt vast dat Mr. V. verschillende handgeschreven brieven heeft opgesteld die perfect leesbaar zijn, en dat hij de vacatures op een andere manier zocht dan via internet . Het Hof stelt bovendien dat het mogelijk is om op een goedkope manier tweedehands computermateriaal te bekomen, of zelfs een schrijfmachine. Het Hof weerlegt dan ook het argument volgens hetwelke het recht van Mr. V. op een eerlijk proces niet zou zijn gevrijwaard.

Het hof herinnert eraan wat men moet verstaan onder menselijke waardigheid : de menselijke waardigheid moet niet begrepen worden op een individuele manier, maar wel binnen een bepaalde samenleving en op een gegeven moment in de evolutie van deze, in functie van een geheel van criteria die geldig zijn voor iedereen, met dien verstande dat er – ongeacht de toestand van een samenleving – een drempel bestaat onder dewelke het bestaan niet meer conform de menselijke waardigheid is, een concept dat trouwens ook bedoeld is om universeel te zijn.

Bovendien oordeelt het Hof dat Mr. V. niet bewijst dat hij in een staat van behoefte verkeert waardoor hij een recht op maatschappelijke dienstverlening zou verkrijgen. Een aanvraag voor een maatschappelijke dienstverlening dient voldoende gestaafd te worden. Er mag niet nutteloos beroep worden gemaakt op de solidariteit van de gemeenschap.

Betekenis in ruimere context

Het is niet omdat de toegang tot internet over het algemeen niet als een absolute voorwaarde wordt erkend om te leven conform de menselijke waardigheid dat dit in bepaalde gevallen niet het geval kan zijn (zie: https://www.armutsbekaempfung.be/vliegend/arbeidshof/). Dit wordt telkens in concreto beoordeeld.

 

Integrale tekst van de beslissing

 

Trefwoorden
Maatschappelijke dienstverlening; Toegang tot internet; Menselijke waardigheid; Staat van behoefte