Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Feiten

Een laagopgeleide dame die woont in een caravan, ontvangt een leefloon en krijgt in dat kader een bezoek van de maatschappelijke werker op een moment dat ze niet aanwezig is op haar verblijf. De maatschappelijke werker laat een bericht achter van het bezoek dat de dame in kwestie pas vier dagen later meeneemt naar het OCMW. Kort hierna brengt de maatschappelijke werker nogmaals een huisbezoek waarbij deze keer de dame aanwezig is. Dit belet het OCMW echter niet om een beslissing te nemen die eruit bestaat de dame te verplichten tot een dagelijkse controle bij het OCMW. Deze beslissing wordt gemotiveerd door de noodzaak om het verblijf van de rechthebbende te controleren op het grondgebied van de gemeente.

De dame vecht deze beslissing aan voor de arbeidsrechtbank.

Beslissing

Ondanks dat het controleren van het effectief verblijf op het grondgebied van de gemeente via het stempelen toegelaten is, is deze maatregel niet nodig omdat een succesvol huisbezoek plaatsvond. De rechtbank vernietigt dan ook de beslissing die voorziet in een controle aan de hand van stempelen.

Motivering

De rechtbank stelt dat de wet betreffende de maatschappelijke integratie toelaat maatregelen te organiseren voor de verificatie van de verklaringen van leefloonaanvragers zoals het controleren van het effectief verblijf op het grondgebied van de gemeente via het ‘stempelen’.
Deze maatregel genomen ten opzichte van een specifiek persoon houdt geen discriminatie in aangezien “de betrokkene zich op een zodanige wijze gedraagt dat ernstige aantoonbare twijfels suggereren dat ze niet of niet meer haar gewoonlijk en effectief verblijf heeft op het grondgebied van de gemeente”.
In het desbetreffend geval oordeelt de rechtbank echter dat er geen sprake kan zijn van twijfels onder meer omdat er wel degelijk een succesvol huisbezoek plaatsvond.

We merken ten laatste op dat, voor de Arbeidsrechtbank van Verviers, het theoretisch gezien wel aanvaardbaar is om de rechthebbenden van het leefloon te controleren via het stempelen om de voorwaarde van het effectief verblijf op het grondgebied van de gemeente, de voorwaarde van werkbereidheid en de staat van behoeftigheid te verifiëren. Er zijn reeds in deze zin twee onuitgegeven beslissingen genomen (Arbrb. Verviers, 24 maart 2009, R.G. n° 09/0050/A en Arbrb. Verviers, 17 augustus 2011, R.G. n° 11/0683/A).

Betekenis in ruimere context

De rechtbank beoordeelt de geoorloofdheid van de controle door het OCMW van het effectief verblijf op het grondgebied van de gemeente via het ‘stempelen’.

 

Integrale tekst van de beslissing

 

Referenties
Over de regels bij bewijs van gewoonlijk verblijf van de rechthebbende van maatschappelijke integratie kan men volgend werk raadplegen: « La compétence territoriale des C.P.A.S. », in H. MORMONT en K. STANGHERLIN, Aide sociale-Intégration sociale, Bruxelles, La Charte, 2011, p. 427 en volgende.

 

Trefwoorden
Controle van het verblijf; Caravanbewoner; Recht op maatschappelijke integratie; Leefloon