Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Feiten

De vzw Brusselse Bond voor het Recht op Wonen (hieronder “BBRoW”) stelt vast dat een eengezinswoning al ruime tijd leegstaat en stelt de eigenaars bijgevolg in gebreke om een einde te stellen aan de leegstand van het huis. De vzw BBRoW stelt zich niet tevreden met het antwoord van de eigenaars, die beweren dat ze werken uitvoeren met het oog op het verbouwen van het huis tot een kindercrèche. Ze dient bijgevolg conform de gewestelijke wetgeving een verzoek tot staking in, waarin ze vordert dat de eigenaars op straffe van een dwangsom veroordeeld worden tot 1) het indienen van een stedenbouwkundige vergunning, 2) de noodzakelijke werken uit te voeren voor de effectieve bewoning van het gebouw en 3) de effectieve bewoning van het gebouw te verzekeren.

Beslissing

De rechtbank veroordeelt de eigenaars op straffe van een dwangsom tot :
– Het indienen van een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning voor het uitvoeren van werken met het oog op de verbouwing van het gebouw in meerdere woningen en om deze procedure spoedig en ter goeder trouw voort te zetten;
– Het uitvoeren van de noodzakelijke werken voor de effectieve bewoning van het gebouw vanaf de aflevering van de stedenbouwkundige vergunning;
– Het verzekeren van de effectieve bewoning van het pand vanaf de beëindiging van de werken.

Motivering

Nadat ze een bijkomende termijn van 7 maand heeft gegeven aan de eigenaars om hen toe te laten te bewijzen dat ze effectief verbouwingswerken uitvoeren, stelt de rechtbank vast dat de tot hiertoe uitgevoerde werken in werkelijkheid niet de verbouwing tot een kindercrèche beogen, maar wel de verbouwing tot meerdere woningen. Een dergelijke verbouwing vereist echter een stedenbouwkundige vergunning. Aangezien de eigenaars in gebreke blijven om een vergunningsaanvraag in te dienen en om de verbouwingswerken uit te voeren, kan de rechtbank niet anders doen dan vast te stellen dat de eigenaars hun woonhuis onbewoond houden en dat ze niet alle noodzakelijke maatregelen voor de bewoning ervan hebben genomen.

Betekenis in ruimere context

De vaststelling van het enorm tekort aan huisvesting wordt in Brussel al lang gemaakt. Dit tekort heeft een constante verhoging van de huurprijzen tot gevolg, wat dramatisch is voor mensen in armoede. Met zijn ordonnantie van 30 april 2009 heeft het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest zijn Huisvestingscode gewijzigd met het oog op het administratief strafbaar maken van de leegstand van gebouwen en om zowel overheidsdiensten als een aantal erkende verenigingen die werken rond huisvesting toe te laten om een verzoek tot staking in te dienen om dergelijke leegstand te beëindigen.

Deze beslissing is van belang aangezien dit het eerste dossier betreft waarin een vereniging een vordering tot staking indient en ook voor de rechter gelijk krijgt.

Volgens een persbericht van de vzw BBRoW van 28 september 2016 wordt dit gebouw opnieuw bewoond door 4 volwassenen en 3 kinderen.

 

Integrale tekst van de beslissing

 

Referenties
Art. 20 Brusselse Huisvestingscode

N. BERNARD, « L’action en cessation de la vacance immobilière à Bruxelles : un premier succès pour les associations. » in Justice en ligne (http://www.justice-en-ligne.be), Vol. 2016, p. 3.

Trefwoorden
Recht op wonen; Actie van een vereniging; Vordering tot staking; Leegstaande gebouwen; Eigendomsrecht